Н А У Ч Н А
А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ПРОДАНОВ

 

 

1.      Адрес за контакт: Институт за философски изследвания при БАН, бул. Патриарх Евтимий № 6, София 1000, тел. (359-2)987-37-02, факс: (359-2) 981-07-91;

Е-mail: vprodanov@philosophybulgaria.org

2.      Области на професионален интерес: социална философия и философия на историята, глобалистика, аксиология, етика, биоетика, политическа философия и политически науки, философия на икономикса, социология, философски проблеми на управлението, футурология, глобални и регионални процеси, национална сигурност, политическа психология и психологически войни.

3.      Образование, научни степени, звания:

-         1971 г. – специалност философия с втора специалност психология във Философско-историческия факултет на Софийския университет “Климент Охридски”;

-         1975 г. – доктор по философия

-         1979 г. - доцент

-         1987 г. - доктор на философските науки

-         1988 г. – професор

4.      Заемани научни длъжности до момента: аспирант - 1972-1975 г.; научен сътрудник (II-I степен) в ИССТ - 1975-1979 г.; доцент (1979 г.) и професор (1988 г.) в ЦТУИП; професор в Института по философски науки (1988-1995 г.) и в Института по философски изследвания при БАН ( 1995-1998 г.)

5.      Заемани административни длъжности: директор и завеждащ секция "Философия на политиката, икономикса и правото" в Института по философски науки при БАН - 1988-1992 г.; от1995 г. и досега - директор на Института по философски изследвания при БАН и завеждащ секция "Философия на историята".

6.      Езикова подготовка: английски, руски

7.      Специализации и грантове в чужбина:

-         1991 г. - специализация в Centre for the Study of Philosophy and Healthcare, University College of Swansea, Wales, Great Brtain;

-         1992 г. - специализация в The Hasting Center, New York, USA;

-         1992 – 1993 г. - гост професор в Catholic University of America, Washington, USA;

-         1993 г. – гост професор в British Academy;

-         1994 г. - гост професор в Catholic University of America;

-         1998 . - специализация в Централноевропейския университет в Будапеща, Унгария.

8.      Месторабота и длъжност: Институт за философски изследвания при БАН – директор и завеждащ секция “Философия на историята”.

9.      Членство в научни съвети:

-         1988-1991 г., 1995-1998 г. - член на Специализирания научен съвет по философия;

-         1988-1991 г. 1995-1998 г. - член на Комисията по философски, социологически, политологически науки при ВАК;

-         1988-1992 г. - член на научния съвет при Института по философски науки при БАН;

-         1995 г. и досега член на научния съвет при Института за философски изследвания при БАН;

-         1995 г. - член на Научно-експертния съвет към Научния център по национална сигурност към Министерството на отбраната;

-         1996 г. - 1999 г. - член на Факултетния съвет на Философско-социологическия съвет при Славянския университет;

-         2005-2006 г. – Член на Специализирания научен съвет по международни отношения

-         2006 г. – Член на Президиума на ВАК

10.  Членство в наши научни организации:

-         Секретар (1976-1980 г.), главен секретар (1980-1989), член на бюрото (от 1995 г. досега) на Българската философска асоциация.

-         Член на Съюза на българските филмови дейци (1989 г.)

-         Председател на Българската футурологическа асоциация (от 1993 г.)

-         Председател на Националната комисия по биоетика (от 1998 г.)

-         1995 и досега - член на Общото събрание на БАН.

 

11.  Членство в международни организации

-         Член на Европейската асоциация по философия и здравеопазване (от 1993 г.)

-         Член на Асоциацията по изследване на етничността и национализма във Великобритания (от 1994 г.)

-         Председател на Националната комисия по биоетика.

-         Член на Института по глобална етика (САЩ)

-         Член на IPPNO (International Philosophers for Peace), САЩ

-         Член на Regional Foresight Association към Center for Technology Assessment (Брюксел)

-         Директор на Международната Варненска лятна философска школа (1990-2002 г.)

-         Член на международния издателски борд на американското издателство Global Scholarly Publications

12.  Участие в редколегии на списания, издателства и др. у нас и в чужбина

-         1979-1989 г. - член на редколегията на сп. "Философска мисъл";

-         1980-1989 г. - член на редколегията на сп. "Проблеми на социалния контрол"

-         1993-1994 г. - научен редактор на сп. "Български наблюдател";

-         2003 г. – член на редакционната колегия на списание “Психологически форум”

-         2005 – член на редколегията на „Монд дипломатик”

 

13.  Участие в международни проекти

-         Отговорник от българска страна за българоамерикански проект на тема “Морал и публична политика в един променящ се свят”, издаден на английски в САЩ (1991-1993 г.)

-         Участник в изследователски проект по поръчка на Европейската комисия, ръководен от Доналд Еванс от Университета в Суонзи (Великобритания) в периода 1994-1996 г. на тема “Fertility, Infertility and Human Embryo”, резултатите, от който са публикувани в специален том в Холандия.

-         Участие в двугодишен международен проект на тема "Към общество на Европейската сигурност" (1999-2000 г.), ръководен от Центъра за изследвания на европейската сигурност към Университета в Грьонинген, Холандия и участници от седем източноевропейски държави - България, Чешката република, Унгария, Полша, Словакия, Румъния, Украйна. Седем групи изследваха такива проблеми, които стоят в основата на паневропейската сигурност като човешките права и проблемите на малцинствата; демокрацията, политическата култура и гражданското общество; икономика и структури на сигурността; новите заплахи за сигурността; реформата на структурите на сигурността. Изследването е подготвено за публикуване в том от 180 страници. Финансирано е от Програма "ФАР", Европейският съюз и Холандското министерство на отбраната.

-         Участник в съвместния проект на ИФИ-БАН и Центъра по конфликтология към Руската академия на науките на тема “Социалните конфликти в посткомунистическите страни в условия на глобализация” (2001-2003 г.)

 

21. Участие в наши национални научни проекти

-         Ръководител на екип за разработка на експертен материал за подобряване на практиката на обредната дейност в София за нуждите на Столичния обреден дом (1997-1998 г.)

-         Ръководител на колектив разработил концепция "Националната сигурност на България в условията на глобални структурни промени" (380 стр.) по поръчение на президенството на Република България (1990-1991 г.)

-         Ръководител на колектив разработил теоретико-приложното изследване "Социалните конфликти в България в условията на икономически, политически и правни реформи", по поръчка на Министерството на вътрешните работи на Република България и прието от негов експертен съвет (1991-1992 г.)

-         Участник към екип към Министерството на отбраната за разработка на концепция за националната сигурност на страната, разработил раздела за информационната сигурност. (1995 г.)

-         Ръководител на приложен проект и практически анализ на тема “Реализация на слепите интелектуалци в България”, предназначена за Съюза на слепите в България (1997 г.).

-         “Нравственото възпитание на младежта”(1976 г.) – теоретична програма и емпирично изследване на колектив към Центъра за изследвания на младежта с ръководител проф. Кирил Василев и членове на колектива Васил Проданов, Станка Христова и Славян Желязков.

-         “Морализация и етизация” (1975-1976 г.) в ИССТ

-         “Нравствените ценности на учения” (1977 г.) в ИССТ

-         “Ценностните фактори в науката” в ИССТ

-         “Закономерности и модели на социална промяна”, приет от Научния съвет на ИФН при БАН в 1991 г. (ръководител проф. Марко Марков)

-         “Човек и социална промяна”, приет от Научния съвет на ИФН при БАН в 1991 г. (ръководител проф. Васил Вичев)

-         “Етнонационалните отношения в съвременния свят”, приет от Научния съвет на ИФН в 1993 г. (Ръководител проф. Васил Проданов)

-         “Философски проблеми на социалната промяна”, приет от Научния съвет на ИФИ в 1999 г. (ръководител проф. Васил Проданов)

-         “Философията на историята на границата между ХХ и ХХІ век”, приет от Научния съвет на ИФИ в 2001 г. (ръководител проф. Васил Проданов)

-         “Идеи и практики на догонващо развитие”, проект изпълняван за периода 2001-2004 г. (ръководител проф. Васил Проданов)

-         Ръководител на подпроект “Теоретико-методологически проблеми на глобализацията и евроинтеграцията” към проекта “Евроинтеграцията на България – социологически аспекти” с ръководител ст.н.с. Кирил Кертиков по “Национална научна програма “Българското общество – част от Европа” към МОН за периода 2003-2004 г.

 

24. Преподавателска дейност и обучение на кадри – до 2007 г. е изнесъл 83 лекционни курса в Софийски университет, Пловдивски университет, Великотърновски университет, Варненски свободен университет, Нов Български университет в областта на социалната философия, социални и политически науки

 

25.  Обучение на аспиранти (докторанти): В периода 1982-2006 г. е бил научен ръководител на 15 аспиранти (докторанти), разработвали съответно следните теми:

-         Живка Томова, “Отклоненото поведение на младежта в НРБ”, защитила в 1983 г.

-         Румяна Лалева, “Език и общуване в морала”, защитила в 1987 г.

-         Петър Чомпалов, “Урбанизация и социализация”, защитил в 1987 г.

-         Боряна Димитрова, “Идеологически функции на езика”, защитила в 1988 г.

-         Наталия Хасид, “Празниците и поведението на личността”, защитила в 1989 г.

-         Христина Козарева, “Потребностите на работническата младеж (социологически аспекти)”, защитила в Специализирания научен съвет по социология през 1991 г.

-         Петьо Костурков, “Философско-методологическа реконструкция на икономическото учение за централизираното планово стопанство”, защитил в 1995 г.

-         Иван Кръстев, “Философски проблеми на утопията” (1989-1992 г.)

-         Ани Пълева, “България 1944-1989 г. през призмата на философията на историята” (1996-1999 г.)

-         Юлиана Игнатова, докторант по “Философия на политиката” (2001-2005 г.)

-         Ралица Николова, докторант по “Философия на икономиката” (2002-2005 г.), защитила през юни 2005 г. дисертация Ралица Николова на тема „Трансформация на идеята за стойността в информационното общество”.

-         Господинка Писарева, докторант към Химическия университет в Бургас с тема “Глобализацията и България (нравствени аспекти)” (2003-2005)

-         Ръководител на докторанта по футурология Мариана Тодорова (2004-2007 г.)

-         Научен консултант на свободния докторант към секция „Етика” на ИФИ Ахмед Юсуф

 

Публикации

Монографии

 1. Добро и дължимо, С., Народна младеж, 1975, 230 с. (Съвместно с В.Момов, К.Нешев, Д.Станков)
 2. Проданов, В. Познание и ценности, С., Наука и изкуство, 1979, с. 182.
 3. Проданов, В. Проблеми на методологията и теорията на идеологическия процес, С., 1979, 424 с. (Съвместно с В.Момов)
 4. Проданов, В. Социален контрол и поведение на личността, С., 1981 (колективна монография с отг. ред. и съставител В.Проданов, автор на с. 7-131, 250-262, 268-284, 339-342).
 5. Проданов, В. Биосоциални ценности, С., Наука и изкуство, 1982.
 6. Проданов, В. Общество и личност, С., Народна просвета, 1983 (съвместно с М.Марков)
 7. Проданов, В. Общество и личност, Учебник за ІІ степен (ХІ клас), Трето преработено издание, С., Народна просвета, 1987 (в съавторство с Марко Марков)
 8. Проданов, В. Общество и личност, Четвърто преработено издание на учебник за средните училища (съвместно с М.Марков), С. Народна просвета, 1989, 102 с.
 9. Проданов, В. Качество на труда, идеология, личност, С., Профиздат, 1986, с. 152.
 10. Проданов, В. Аксиология на човешкото тяло, С., Наука и изкуство, 1986, с. 67.
 11. Проданов, В. Етиката и ценността на човешкия живот, С., Народна младеж, 1986, с. 270.
 12. Проданов, В. Личност и политика, С., Партиздат, 1988, 340 с.
 13. Проданов, В. Биоетика, С., Наука и изкуство, 1988.
 14. Проданов, В. Обредната дейност в София, С., 1989. (Съвместно с А.Маринов и М.Лазаров), 162 с.
 15. Prodanov, V. Morality and Public Life in a Time of Change, Ed. V.Prodanov, V. Washington: Paideia Press & The Council of Research in Values and Philosophy, 1994.
 16. Проданов, В. Глобалните промени и съдбата на България, С., Изд. Христо Ботев, 1999, 400 с. [чети в PDF]
 17. Проданов, В. Насилието в модерната епоха, С., Изд. Захари Стоянов – Св. Климент Охридски, 2003, с. 567.
 18. Проданов, В. Гражданското общество и глобалният капитализъм, С., Христо Ботев, 2003, с. 240. [чети в PDF]
 19. Проданов В. Бъдещето на философията, Велико Търново, Изд. “Фабер”, 2005, 156 стр. [чети в PDF]
 20. Prodanov, Vassil (Editor). Bulgaria in Global Processes, New York: Global Scholarly Publications, 2004, pp. 462 (колективна монография)
 21. Проданов, В. Насилието в модерната епоха, Второ преработено и допълнено издание, Изд. Захари Стоянов и Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2005, 647 стр.

 

Студии в сборници

 

 1. Проданов, В. Духовните ценности, В: Материали за етични беседи в помощ на класния (курсовия) ръководител, С., Народна просвета, 1974, с. 124-149.
 2. Проданов, В. Измерения отчуждения, В: Проблемы молодежи, 1976, № 5, с. 142-149.
 3. Проданов, В. Сущность и разновидности социального контроля, В: Человек, образ жизни,нравственное поведение, С., ИПМЛ, 1977, с. 109-119.
 4. Проданов, В. Нормативная модель моральных качеств и нравственное поспитание, В: Человек, образ жизни, нравственное поведение, С., ИПМЛ, 1977, с. 197-213.
 5. Проданов, В. Нравствен идеал и жизнена позиция, В: Жизнена позиция и нравствено възпитание на личността, С., ИПМЛ, 1978, с. 38-42.
 6. Prodanov, V. May the Normative Ethics Be a Science, In: Sektions – Vortrage. 16 Weltkongress fur Philosophie, 27 August – 2 September 1978, Printed in Federal Republic of Germany, 1978, pp. 527-531.
 7. Проданов, В. Моралните ценности: целесъобразни или истинни, В: Научни трудове на АОНСУ, № 111, С., 1979, с. 23-51.
 8. Проданов, В. Морални противоречия и жизнена позиция на личността, В: Личност. Светоглед. Нравственост, С., Наука и изкуство, 1979, с. 220-233.
 9. Проданов, В. Моралните ценности в дейността на учения, В: Методология и критика. Научното познание: същност и социални функции, С., Наука и изкуство, 1979, с. 287-315.
 10. Проданов, В. Аксиологическое обоснование научного познание, В: Этика, социальное познание, нравственное поведение, С., ЦТУИП и ИПМЛ, 1979, с. 24-54.
 11. Prodanov, V. Berufsmoral und Kosumption, In: Socialismus und moralische Entwicklung der Personlichkeit, Berlin, Akademie fur Gesellschafts - Wissenshaften, 1979.
 12. Проданов, В. Методологически особености на съвременната етика, В: Съвременната буржоазна етика. Развитие, проблеми, критика. С., Отг. Ред. Л.Драмалиев, М.Лазаров, В.Проданов, 1980, с. 93-102.
 13. Проданов, В. Същност на етическите антиномии, В: Съвременната буржоазна етика. Развитие, проблеми, критика. С., Отг. Ред. Л.Драмалиев, М.Лазаров, В.Проданов, 1980, с. 122-1128.
 14. Проданов, В. Етика и нравственост, В: Съвременната буржоазна етика. Развитие, проблеми, критика. С., Отг. Ред. Л.Драмалиев, М.Лазаров, В.Проданов, 1980, с. 155-175.
 15. Проданов, В. Етика, ценности, “качество на живота, В: Съвременната буржоазна етика. Развитие, проблеми, критика. С., Отг. Ред. Л.Драмалиев, М.Лазаров, В.Проданов, 1980, с. 224-263.
 16. Проданов, В. Нравствено възпитание, В: Съвременната буржоазна етика. Развитие, проблеми, критика. С., Отг. Ред. Л.Драмалиев, М.Лазаров, В.Проданов, 1980, с. 288-302.
 17. Проданов, В. Структура на убеждението и възпитание, В: Психологически проблеми на възпитанието, С., 1981, с. 161-174.
 18. Проданов, В. Промяна, прогрес, нравственост, В: Социална промяна и обществен прогрес, С., Наука и изкуство, 1981, с. 164-185.
 19. Проданов, В. Хранене и поведение (Аксиологически аспекти), В: Научни трудове на АОНСУ, Т. 126, С., 1981, с. 109-145.
 20. Проданов, В. Съвременни концепции за нравственото възпитание, В: Нравственото възпитание на съвременния етап, С., 1982, с. 297-312.
 21. Проданов, В. Ролята на ценностните фактори в научното познание, В: Наука и общество, С., Издателство на БАН, 1982, с. 100-171.
 22. Prodanov, V. The Role of Value Factors in Scientific Knowledge, In: Contemporary Bulgariаn Philosophy, Sofia Press, 1983, pp. 152-162.
 23. Prodanov, V. Social Justice, In: Contemporary Bulgarien Philosophical Thought, An Anthology, Sofia: Publishing House of the Bukgarian Academy of Sciences, 1983, pp. 152-162.
 24. Проданов, В. Акцент и върху моралната проблематика, В: Култура, вестник, общество, С., 1983, с. 182-185.
 25. Проданов, В. Традиционният полов морал на българина, В: Неделя, понеделник, С., Профиздат, 1984, с. 169-176.
 26. Проданов, В. Възпитателните функции на социалния контрол, В: Формиране и възпитание на личността, С., 1987, с. 265-275.
 27. Проданов, В. Един моралист до един злодей - поука за много времена, В: Луций Аней Сенека, Избрани диалози, Д., Наука и изкуство, 1987, с. 7-69.
 28. Prodanov, V. Moral Norms and Political Prerequisits for Peaceful Cohabitation and Ideological Emulation, In: Conceptions de la paix dans l'histoire de la Philosophie, Montreal, 1987, pp. 35-42.
 29. Проданов, В. Преодоление этикой цеховой обособлености, В: Самотлорский практикум, Тюмень, 1987, с. 20-24.
 30. Проданов, В. Перестройка и выборность, В: Человек и нравственность в условиях перестройки, Минск, 1988, с. 226-231.
 31. Проданов, В. Приложноетическото знание - глобална тенденция на съвременната наука, В: В.Момов, В.Бакщановски, Ю.Согомонов, Приложна етика, С., Наука и изкуство, 1988, с. 1-10.
 32. Проданов, В. Морал и политика, В: Съвременната етика - проблеми и позиции, С., Народна младеж, 1989, с. 20-24.
 33. Проданов, В. Идеите за "новия човек" в контекста на социална промяна, В: Промяната на човека и човека на промяната, ЦИНТИ, С., 1991.
 34. Проданов, В. Демократизация как мировой процесс, В: Социализм в контексте современной цивилизации, М., 1991, с. 60-75.
 35. Проданов, В. Алтернативи на социална промяна, В: Закономерности и модели на социална промяна, С., ЦИНТИ, 1991.
 36. Проданов, В. На кръстопътя на демокрацията, В: Истини, без които не можем, С., Унив. изд. СУ “Климент Охридски", 1992, с. 35-58.
 37. Prodanov, V. Types of Relationship between Politics and Morality, In: Philosophy and Power, Varna, 1992, pp. 104-111.
 38. Проданов, В. Съвременната философия на политиката, Във: Философски изследвания. Философски концепции за социалната промяна, С., ИФИ, 1993, с. 5-19.
 39. Проданов, В. Нормативно регулиране на етническите и национални отношения, В: Трансцедентална философия, наука и морал, С., ИФИ, 1993, с. 352-370.
 40. Проданов, В. Моделиране на етнически конфликти, В: Методология, моделиране, компютри, Велико Търново, 1993, с. 196-201.
 41. Prodanov, V. Some Considerations on Arrow's Theorem, In: Methodology of Mathematical Modelling, Sofia, 1994, pp. 174-176.
 42. Prodanov, V. Morality and Politics in a Changing World, In: Morality and Public Life in a Time of Change, Washington: Paideia Press & The Council for Research in Values and Philosophy, 1994, pp. 1-18.
 43. Проданов, В. Въведение, В: Раймон Арон. 18 лекции за индустриалното общество, С., Любомъдрие, 1995, с. 7-14.
 44. Проданов, В. Критика на идеологическия разум, В: Метаморфози на властта, С., 1995, с. 94-124.
 45. Prodanov, V. Cultural Pro-attitudes, Reproductive Ethics and Fmbryo Protection, In: Conceiving the Fmbryo. Ethics, Law and Practice in Human Embryology, Ed. by D. Evans, The Hague/London/Boston: Martinus Nijhoff Publishers,1996, pp. 135-150.
 46. Проданов, В. Взрив на престъпността в България (съвместно с Б.Панев), Във: Взривът на престъпността в България (Теоретични проблеми и практически решения), Състав. и научна редакция Васил Проданов, С., Фондация "Човещина", 1996, с. 6-86.
 47. Prodanov, V. Еthnic and Religious Conflicts in Southern Europe, In: Рrevention of Military Conflicts in South-East Europe, Sofia, Ministry of Defence of the Republic of Bulgaria, 1996, pp. 58-65.
 48. Проданов, В. Идеята за "отвореното общество", Във: Философия, история, хуманизъм, С., ИФИ, 1996, с. 34-38.
 49. Проданов, В. Власт и психоанализа, В: Психоанализа и философия, С., ИФИ, 1996, с. 79-85.
 50. Проданов, В. Бъдещите политически конфликти, В: България: днес и утре, Ред. Николай Генов, С., Фондация "Фридрих Еберт", 1997, с. 103-114.
 51. Проданов, В. Предизвикателствата на глобализацията и кризата на социалната държава, В: Националната държава в ХХI век - историческо развитие и перспективи, Велико Търново, 1997, с. 58-67.
 52. Prodanov, V. Political Philosophy and Dilemmas of Education in Regions of Heterogeneous Population, In: Educational Problems in the Regions with Mixed Population, Sofia: Publishers "LIK", 1997, pp. 18-25.
 53. Проданов, В. Основни философии на икономикса и базисни парадигми на икономическо мислене, Във: Философско-методологически проблеми на икономическата теория и практика, С., Университет за национално и световно стопанство, 1997, с. 17-25.
 54. Проданов, В. Сартр и Арон - антагонистичните близнаци на френския ХХ век, В: Р.Арон, История и диалектика на насилието, С., Любомъдрие, 1997, с. 7-18.
 55. Проданов, В. Православието като цивилизационен феномен и неговите български дилеми, В: Хуманизъм, култура, религия, С., ЛИК, 1997, с. 210-221.
 56. Проданов, В. История на лявото, В: Лица на времето, С., 1997, Том втори, с. 267-304.
 57. Проданов, В. Българската менталност и българския преход, В: Обществата в преход, Велико Търново: ПАН-ВТ, 1998, с. 36-49.
 58. Проданов, В. Как е възможна демокрацията?, В: Криза на рационалността в съвременния български обществен живот, София, Фондация "Човещина", 1998, с. 61-75.
 59. Prodanov, V. Philosophy, Ethnic Identity and Democracy, In: Philosophie et democracie en Europe, Sofia: Commision nationale de la bulgarie pour l'UNESCO, 1998, p. 91-96.
 60. Проданов, В. Философски проблеми на социалната промяна, В: Социалните науки и социалната промяна в България, С., Акад. Издателство "Проф. Марин Дринов", Отг. ред. Красимира Байчинска, 1998, с. 40-51.
 61. Проданов, В. Социално неравенство и регионално устойчиво развитие, В: Общества в преход – теория и практика, Велико Търново, 1999, с. 150-160.
 62. Prodanov, V. Bulgaria. In: Minorities and Foreign Policy. Minorities in East Centrak Europe and their impact upon foreign policy, Eds. Ivanka Nedeva and Just Herman, Groningen: The Centre for European Security Studies, 1999, pp. 17-26.
 63. В.Проданов, И.Ганев, Г.Арабаджиев. Социален статус и професионална реализация на слепите интелектуалци в България (Анализ на емпирични данни от социологическо проучване), В: Лично присъствие, Редактор и съставител В.Проданов, С., Фондация, “Човещина”, 1999, с. 10-44.
 64. Проданов, В. Форми на социална взаимовръзка и типове колективизъм и индивидуализъм, В: Българинът в края на двадесети век, Редактор и съставител Васил Проданов, С., Фондация “Човещина”, 1999, с. 18-25.
 65. Prodanov, V. Globalization and Particularization, In: Универсално и партикуларно, С., ЛИК, 1999, р. 165-171.
 66. Проданов, В. Единадесет сценария за бъдещето на България, В: Бъдещето на България и Европа: Социално-икономически алтернативи, С., Изд. на УНСС, 2000, с. 5-51.
 67. Проданов, В. В какво общество живяхме до 1989 г.?, В: Отвъд прехода - модернизацията, С., Христо Ботев, 2000, с. 19-64.
 68. Проданов, В. Маркс и марксизмите, В: Карл Маркс мислителят на хилядолетието, С., ИК "Славяни", 2000, с. 12-51.
 69. Проданов, В. Преходът - илюзии и реалности, В: Общества в преход - теория и практика, Велико Търново, Изд. ЦЕРЕБРУМ, 2000, с. 115-123.
 70. Проданов, В. България в глобализиращия се свят, В: П.Ганчев, Г.Ганчев, Н.Слатински, Ц.Семерджиев, А.Георгиев, В.Проданов. България в настъпващата глобална епоха, Варна, Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2000, с. 208-222.
 71. Проданов, В. Световният опит и българският модел на етнически отношения, В: Националната идея и етническите взаимоотношения от ХХ към ХХІ век: Българският модел, С., Демакс, 2000, с. 52-57.
 72. Проданов, В. Глобализация и партикуларизация на културата, В: Културата на прага на трихилядолетието, Състав. и редактор Васил Проданов, С., Човещина, 2000, с. 23-36.
 73. Prodanov, V. Philosophy Market, In: Contribution of Social Research to Economic and Social Recovery Policy, Ed. Jelio Vladimirov, Sofia: Sofiiski novini edition, 2000, pp. 37-45.
 74. Prodanov, V. Bioethics in Eastern Europe: A Difficult Birth, Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 2000, № 9, pp. 54-62.
 75. Проданов, В. Франсис Фукуяма – един от най-видните законодатели на съвременната интелектуална мода, Във: Франсис Фукуяма. Големият разлом, С., Рива, 2001, с. 7-19.
 76. Проданов, В. Утопичното перестроечно-преходническо мислене и основните тенденции на глобалния капитализъм, В: Защо рухна реалният социализъм, С., ИК “Христо Ботев”, 2001, с. 67-86.
 77. Prodanov, V. Open Society and Global Capitalism (Agreements and Disagreements with George Soros), In: Philosophy between Two Centuries, Proceedings of XXI Varna International Philososphical School, Sofia: Institute for Philososphical Research, 2001, pp. 104-107.
 78. Проданов, В. Глобализацията на homo ludens, В: Агон. Годишник 2000, С., Българска олимпийска академия, 2001, с. 43-59.
 79. Проданов, В. Европейските комплекси на българина, В: България – национална и европейска идентичност, Варна, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, 2001, с. 82-97.
 80. Проданов, В. Фундаментално изследване по философи яна морала и философия на правото, сп. Философски алтернативи, 2001, № 5-6, с. 179-182.
 81. Проданов, В. Модели на глобализацията, В: Философия и наука. В памет на академик Азаря Поликаров, С., Акад. Изд. “Проф.Морин Дринов”, 2001, с. 181-196.
 82. Проданов, В. Синергетика, глобализация, несигурност, В: Синергетична парадигма на националната сигурност, С., Университетско издателство “Стопанство”, 2001, с. 25-34.
 83. Prodanov, V., Kusy, M., Oprescu, D. Discrimination or socio-economic backwardness? The Roma in Central and Eastern Europe, In: Toward Shared Security. 7-n Nation Perspectives, Eds. M.Drent, D.Greenwood, P.Volten, Groningen: The Centre of European Security Studies, 2001, pp. 31-36.
 84. Проданов, В. Гражданское общество в контексте культуры мира: идея, структура, эволюция, перспективы, В: Современная конфликтология в контексте культуры мира, М., УРСС, 2001, с. 161-175 (съвместно с А.Владова)
 85. Проданов, В. Съдбата на Източна Европа и България през призмата на доктрината за световните системи, В: Елити и доктрини, Варна, ВСУ “Черноризец Храбър”, 2002, с. 31-55.
 86. Проданов, В. Глобализацията и гражданското общество, В: Строителството на въоръжените сили на България, С., Съюз на офицерите и сержантите от запаса, 2002, с. 140-153.
 87. Проданов, В. Как се променят държавите в условия на глобализация?, В: Глобализация и устойчиво развитие, Варна, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, 2002, с. 109-117.
 88. Проданов, В. Краят на икономическото, В: Иван Николов. Глобалната икономика: теория и реалност, С., Сиела, 2003, с. 13-24.
 89. Проданов, В. Глобализация и евроинтеграция, В: Глобализация, евроинтеграция, национална държава, С., ЦИД-Фондация “Солидарно общество”-Фондация “Жан Жорес”, 2003, с. 54-75.
 90. Проданов, В. Догонващата модернизация, В: ХХІ век – наследство и перспективи, Варна, ВСУ “Черноризец Храбър”, 2003, с. 29-41.
 91. Prodanov, V. The “catching up” development in the age of knowledge-based societies, In: Philosophy Between old and New Values. Proceedings of the 22nd session of Varna International Philosophical School, Sofia: IphR-BAS, 2003, pp. 46-49.
 92. Prodanov, V. Ethnic and Religious Revival: Religion as a Ground of Ethnic and National Identity, In: Diversity and Dialogue: Culture and Values in the Age of Globalization. Essays in Honour of Prof. George F.McLean,, Ed. by A. Blasko and P. Makariev, Sofia: Minerva, 2004, pp. 24-64.
 93. Prodanov, V. Religion and Inculturation, In: Culture, Evangelization and Dialogue, Ed. by Antonio Gallo, Robert Magliola, George F.McLean, Washington, DC.: The Council for Research in Values and Philosophy, 2004, pp. 113-150.
 94. Prodanov, V. Ethnic Identity, Nationalism and Culture, In: Hermeneutics and Inculturation, Ed. by George F. McLean, Antonio Gallo, Robert Magliola, Washington, DC.: The Council for Research in Values and Philosophy, 2004, pp. 89-140.
 95. Prodanov, V. The Situation of Bulgarian Society and trends for its development in the context of Globalization and European Integration, In: Novo vreme, May, 2004, pp. 7-26.
 96. Проданов, В. Глобализацията като фактор за дезинхронизация, диференциация и регионализация, В: Социалните конфликти в постсоциалистическите страни в условията на глобализацията и регионализацията, Варна: ВСУ “Черноризец Храбър”, 2004, с. 40-59.
 97. Проданов, В. Диалог и сблъсък на цивилизациите, В: Предизвикателствата на ХХІ век – предизвикателства на съвременния цивилизационен диалог, Варна: ВСУ “Черноризец Храбър”, 2004, с. 9-27.
 98. Проданов, В. Социалдемокрацията и глобализираният постиндустриален капитализъм, В: Модерната социалдемокрация и глобализацията, С., Фридрих Еберт, 2004, с. 80-103.
 99. Проданов, В. Философът в преходния свят, Във: Вичев, В. Човекът в преходния свят, С., ИК ЕОН-2000, 2004, с. 5-12.
 100. Проданов, В. Етиката на науката - от Аристотел до Шеста рамкова програма, В: Биоетика (Сборник статии), С., ИФИ, 2004, с. 50-60. [чети в PDF]
 101. Проданов, В. Предисловие, В: Догонващото развитие, Отг. ред. Васил Проданов, София-Велико Търново, Изд. Фабер, 2004, с. 9-10.
 102. Проданов, В. Философия на историята на неисторическите народи, В: Догонващото развитие, Отг. ред. Васил Проданов, София-Велико Търново, Изд. Фабер, 2004, с. 13-44.
 103. Как е възможна оптимистична философия на българската история, В: Догонващото развитие, Отг. ред. Васил Проданов, София-Велико Търново, Изд. Фабер, 2004, с. 327-347.
 104. Prodanov, V. A Philosophical Concept of Europe, In: Challenges Facing Philosophy in United Europe, Proceedings of XXIII Varna International Philosophical School, Ed. Sonya Kuneva, Sofia: IPhR – BAS, 2004, pp. 152-156.
 105. Prodanov, V. Challenges Facing Philosophy in United Europe, In: Challenges Facing Philosophy in United Europe, Proceedings of XXIII Varna International Philosophical School, Ed. Sonya Kuneva, Sofia: IPhR – BAS, 2004, pp. 15-17.
 106. Prodanov, V. Is the concept of innocent citizens able to explain us what terrorism is?, In: The Balkans as Reality, Sofia: IphR-BAS, 2004, pp. 81-87.
 107. Prodanov, V. Changing Nature of Global Security and Armed Forces Transformation, In: Transforming National Armed Forces in South East Europe – From the Social to the Military Challenge, Viena: Bureau for Security Policy at the Austrian Ministry of Defence; National Defence Acadeny, 2005, pp. 15-26.
 108. Проданов, В. Глобализация как фактор десинхронизации, дифференциации, регионализации (социально-экономический аспект), В: Социальные конфликты в контексте процессов глобализации и регионализации, Ред. Е.И. Степанов, В. Проданов и др., М.: Центр конфликтологии института социологии, РАН, 2005, с. 459-476.
 109. Проданов, В. Приватизация на сигурността, В: Defence and Security Policy - the Challenges of the New Millennium, Sofia, Rakovski Defence College, 2005, p. 16-33.
 110. Проданов, В. Етиката в България – вчера, днес и утре, В: Етиката в България – вчера, днес и утре, Съставител Емилия Маринова, Велико Търново: Фабер, 2005, с. 7-29.
 111. Проданов, В. Противоречия в европейските идентичности, В: Етническото многообразие в обединяваща се Европа, С., ЦИПИ, Фондация “Солидарно общество”, Фондация “Жан Жорес”, 2005, с. 115-139.
 112. Проданов, В. Има ли опасност от ислямски фундаментализъм и тероризъм в България?, В: Рискове за България от ислямски фундаментализъм и тероризъм, Съставители Васил Проданов и Богдана Тодорова, С., ИФИ-БАН, 2005, с. 11-37.
 113. Проданов, В. Ислямът и психологията на самоубийствените атентати, В: Рискове за България от ислямски фундаментализъм и тероризъм, Съставители Васил Проданов и Богдана Тодорова, С., ИФИ-БАН, с. 119-137.
 114. Проданов, В. Сблъсъкът на глобализациите, В: Анна Недялкова, Зигмунд Бауман, Димитър Филипов, Васил Проданов, 'Глобализъм, регионализъм, антиглобализъм', Албатрос, С., 2005, с. 7-44. [чети в PDF]
 115. Проданов, В. Феноменът Сталин в контекста на догонващата модернизация, В: Годишник, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Том ІХ, Глав. ред. Петър Христов, Варна: Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, 2005, с. 379-401.
 116. Проданов, В. Диалог и конфликти на културите, В: Диалог и култура, Варна: Община Варна, 2005, с. 6-28.
 117. Проданов, В. Кои сме ние? Предизвикателства към социалния, онтологичния и епистемологичния статус на философа, В: Онтологико-епистемологични оптики в събитието на съвременността, Състав. Веселин Петров, С., Изд. „Виртуален център за музика, култура и научни изследвания”, 2005, с. 8-25.
 118. Проданов, В. Възможен ли е моралът в политиката?, В: Моралът в българската политика, С., Фабер, 2005, с. 11-37.
 119. Проданов, В. Насилието като междудисциплинарен феномен на гражданското общество, В: Трансдисциплинната идея в действие, Състав. Нягол Манолов, С., Темпо, 2005, с. 6-25.
 120. Проданов, В. Философът като анализатор на текущата реалност, Във: Градинаров, Б. Светлосенките на българския преход, Велико Търново: Фабер, 2005, с. 7-12.
 121. Проданов, В. Българските национализми и глобализацията, В: Българските национализми и европейската интеграция, Състав. и отг. ред. В.Проданов, С.: Изд. къща „Христо Ботев”, 2006, с. 53-62.[чети в PDF]
 122. Проданов, В. Европейският съюз като регионална "територия на разлома", В: XXI век - регионални аспекти на международните отношения (Сборник с доклади от научна конференция), С., УИ, 2006, с. 8-35. [чети в PDF]
 123. Проданов, В. Възможна ли е днес нова оптимистична теория за българския народ, В: Ще оцелее ли българският народ през ХХІ век?, Отг. ред. Васил Проданов, С., Изд. Захари Стоянов” – Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2006, с. 9-34.
 124. Проданов, В. От модерна към постмодерна ситуация в морала и социализацията на децата и младежта, В: Морал и социализация на децата и младежта в България, С, Фабер, 2006,с. 13-36.
 125. Проданов, В. Философията и науката в епохата на публичните комуникации (PR), В: Списание на Българската академия на науката, 2006, № 2, с. 13-21.
 126. Проданов, В. Европа и столкновение цивилизаций, В: Региональные конфликты в контексте глобализации и становления культуры мира, Ред. Г.М.Гогиберидзе, Э.Т.Майборода, Е.И.Степанов, Москва-Ставрополь: Изд-во СГУ, 2006, с. 11-21.
 127. Проданов, В. Конфликтологическая ситуация в условиях постмодерна, В: Конфликты и сотрудничество на Северном Кавказе: управление, экономика, общество, Отв. Ред. В.Г.Игнатов, Ростов-на-Дону – Горячий ключ: Изд. СКГАС, 2006, с. 27-31.
 128. Проданов, В. Проблемът за истината при разрешаване и разследване на престъпления, налагане на санкции и обезщетяване на жертвите, В: Истина и справедливост в наказателния процес, С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2006, с. 16-27.
 129. Проданов, В. Единни в разнообразието чрез рационален диалог, а не чрез ирационални конфликти, В: Българските национализми и европейската интеграция, Състав. и отг. ред. В.Проданов, С.: Изд. къща „Христо Ботев”, 2006, с. 9-13.
 130. Проданов, В. Етически основи на глобализацията, В: Публична комуникация, глобализация и демокрация, Съставители: Минка Златева, Тодор Петев, С., СУ „Климент Охридски”, 2006, с. 62-72.

 

Статии в списания

 1. Проданов, В. Аксиологическия интуитивизъм на Джорд Едвард Мур, сп. Философска мисъл, 1972, № 10, с. 103-113.
 2. Проданов, В. Проблемът за човека, сп. Философска мисъл, 1973, № 4, с. 100-102 (съвместно със С.Христова)
 3. Проданов, В. Нравствените измерения на науката, сп. Философска мисъл, 1974, № 10, с. 105-107.
 4. Проданов, В. Най-нови явления и процеси в морала и западната етика, сп. Информационен бюлетин, ИССТ, 1975, № 11, с. 57-71.
 5. Проданов, В. Познание и ценност в етиката, сп. Философска мисъл, 1975, № 6, с. 75-84
 6. Проданов, В. Неоутилитаристките превъплъщения на неопозитивизма (Най-нови тенденции в развитието на неопозитивистката етика), Информационен бюлетин, С., ИССТ, 1977, № 7, с. 76-88.
 7. Проданов, В. Диалогът и сътрудничеството в един свят на теоретически опозиции, Информационен бюлетин, С., ИССТ, 1977, № 12, с. 52-66.
 8. Проданов, В. Понятия и индикаторы при исследовании требовании молодежи к обществу и общества к молодежи, Проблемы молодежи, 1977, № 11, с. 189-197.
 9. Проданов, В. Научна дейност и морал, сп. Ново време, 1978, № 10, с. 99-110
 10. Проданов, В. Толерантността като теоретически проблем, сп. Социологически проблеми, 1978, № 3, с. 139-149.
 11. Проданов, В. Основни семантични характеристики и функции на термина “качество на живота” , сп. Философска мисъл, 1978, № 2, с. 113-117..
 12. Проданов, В. Как е възможна нормативната етика като наука?, Философска мисъл, 1978, № 5, с. 79-83.
 13. Проданов, В. Пленум на Централния съвет на Българското философско дружество, сп. Философска мисъл, 1978, № 2, с. 110-112.
 14. Проданов, В. Япония: традиционни морални ценности и най-нова етика, Информационен бюлетин, ИССТ, С., 1978, № 8, с. 3-21.
 15. Проданов, В. Проблемът за научното обосноваване на нормите в най-новата етика, Информационен бюлетин, С., ИССТ, 1978, № 10, с. 60-72
 16. Проданов, В. Дейвид Хюм и неопозитивистката етика, Философска мисъл, 1979, № 6, с. 75-83.
 17. Проданов, В. Моралните противоречия на учения, Социологически проблеми, 1979, № 6, с. 36-47.
 18. Проданов, В. Отношение към времето – обществено и лично. Ценността на дните, сп. Младеж, 1979, № 4, с. 10-11.
 19. Проданов, В. Платон и ние, сп. Философска мисъл, 1980, № 4, с. 102-104
 20. Проданов, В. Социалната справедливост, Философска мисъл, 1980, № 4, с. 13-22.
 21. Проданов, В. Научно-технически прогрес и социален контрол, сп. Проблеми на младежта, 1980, № 4, с. 3-10
 22. Проданов, В. Настъпила е кардинална промяна в трудовата социализация на младите хора, сп. Проблеми на младежта, 1980, № 6, с. 22-23
 23. Проданов, В. Етика, социално познание, нравствено поведение, сп. Философска мисъл, 1980, № 1, с. 123-126.
 24. Проданов, В. Стойност и ценност, Философска мисъл, 1980, № 2.
 25. Проданов, В. Индивидуални способности и социално равенство, сп. Ново време, 1981, № 5, с. 58-70.
 26. Проданов, В. Сексуално поведение и социални норми, Философска мисъл, 1981, № 2, с. 65-79
 27. Проданов, В. Сексуално поведение и социални норми, Философска мисъл, 1981, № 3, с. 38-51
 28. Проданов, В. Психология и етика, Философска мисъл, 1982, № 1, с. 118-123
 29. Проданов, В. Дългият път към Ханаан (Идеал и действителност), Философска мисъл, 1982, № 4, с. 24-44
 30. Проданов, В. Дългият път към Ханаан (Идеал и действителност), Философска мисъл, 1982, № 5, с. 15-25.
 31. Проданов, В. Аксиологически аргументи за и против самоубийството, Философска мисъл, 1982, № 2, с. 48-62
 32. Проданов, В. Ядрената война и моралът, Философска мисъл, 1983, № 12, с. 3-7.
 33. Проданов, В. Преодоляване на противоречията, сп. Проблеми на социалния контрол, 1983, № 5, с. 23-39.
 34. Проданов, В. Немарксистката етика през осемдесетте години (От метаетика към нормативна и приложна етика), Философска мисъл, № 1, с. 40-55
 35. Немарксистката етика през осемдесетте години (От метаетика към нормативна и приложна етика), Философска мисъл, № 3, с. 81-95.
 36. Проданов, В. Аксиологически аспекти на противоречията, Ново време, 1984, № 1, 60-65
 37. Проданов, В. Относно статута на психологията на морала, сп. Социологически проблеми, 1984, № 3, с. 24-34
 38. Проданов, В. Моралният “праг”, сп. Посоки, 1984, № 6, с. 20-21
 39. Проданов, В. Не лична изгода, а обществена полза, сп. Младеж, 1984, № 1, с. 2-5.
 40. Проданов, В. Етиката на Запад през осемдесетте години, сп. Философска панорама, 1984, № 3
 41. Проданов, В. Всекиму според качеството на труда, сп. Посоки, 1984, № 9
 42. Проданов, В. Мирът и войната като глобални проблеми на съвременноста, Философска мисъл, 1984, № 11, с. 36-41
 43. Проданов, В. Етиката пред проблемите на мира и войната в ядрената епоха, сп. Ново време, 1985, № 6, с. 111-121
 44. Проданов, В. Моралната промяна на личността не е просто резултат на глобалната промяна на обществените отношения, сп. Проблеми на социалния контрол, 1985, № 1, с. 24-28.
 45. Проданов, В. Знание, отношение, позиция, сп. Проблеми на социалния контрол, 1985, № 5, с. 37-42
 46. Проданов, В. Здравна култура, възпитание и самовъзпитание, Проблеми на пропагандата, 1985, № 2, с. 48-58.
 47. Проданов, В. Съзнание и поведение – съгласие или конфликт?, сп. Посоки, 1985, № 11
 48. Проданов, В. Тематична насоченост, научно равнище и социална ефективност на дисертациите в обществознанието, Ново време, 1986, № 1, с. 91-95
 49. Проданов, В. Съвременници на бъдещето, сп. Смяна, 1986, № 1, с. 11-14.
 50. Проданов, В. Пукнатини между морала и икономиката, сп. Общество и право, 1986, № 10, с. 8-10.
 51. Проданов, В. On the Problems of Nuclear War and Peace, Dialectics and Humanism, Poland, 1986, N 1, pp. 51-60.
 52. Проданов, В. Научно-техническа революция и нравствена еволюция, сп. Посоки, 1987, № 7, с. 12-14.
 53. Проданов, В. Без страх от натървания и ожулвания, сп. Младеж, 1987, бр. 4, с. 3-4, бр. 5, с. 17-19.
 54. Проданов, В. Как да успеем или за шансовете в живота, сп. Семейство и училище, 1988, № 3, с. 10-11
 55. Проданов, В. Морал, политика и модели на социализма, Философска мисъл, 1989, № 1, с. 115-20.
 56. Проданов, В. Гражданското общество и държавата, Философска мисъл, 1989, № 10, с. 15-21.
 57. Проданов, В. Гражданское общество, Болгария, 1989, № 8, с. 8-10.
 58. Проданов, В. Прогресът в огледалото на морала, сп. Жената днес, 1989, № 3, с. 5-7
 59. Проданов, В. Преустройството на общественото съзнание, сп. Български журналист, 1989, № 6, с. 2-8
 60. Prodanov, V. Le societe civilie, Relations Est Quest (Bruxelles), 1989, N 9, p. 65-69.
 61. Prodanov, V. Models of Socialism and Models of Political Thinking, In: Socialism in the World, Beograd, 1989, N 72-73, pp. 65-69.
 62. Проданов, В. Демократизацията като световен процес, сп. Управление и самоуправление, 1990, № 1, с. 10-15.
 63. Проданов, В. Философията на икономиката и политикономията на социализма, Философска мисъл, 1990, № 1, с. 34-47.
 64. Проданов, В. Духовната криза в нашето общество и изходи от кризата (дискусия), Философска мисъл, 1990, № 9, с. 3-33.
 65. Проданов, В. Как е възможен "новият човек"?, Философска мисъл, 1991, № 5, с. 3-12.
 66. Проданов, В. Алтернативи на промяната, Философска мисъл, 1991, № 2, с. 120-121.
 67. Проданов, В. Тенденции в развитието на съвременната философия на политиката, Философски алтернативи, 1992, № 9-10, с. 58-67.
 68. Проданов, В. Държава и морал, Философия, 1993, № 1, с. 3-9.
 69. Проданов, В. Crisis in East European Health-Care, In: Bulletin of Medical Ethics /London/, February, 1993, pp. 17-20.
 70. Проданов, В. Философията на икономиката: проблеми и решения, Философски алтернативи, 1993, № 5, с. 31-41.
 71. Проданов, В. Критерии за ляво, сп. Ново време, 1993, № 2, с. 75-90
 72. Проданов, В. Морал и насилие, Философия, 1993, № 5, с. 20-26.
 73. Проданов, В. National Security: Illusions and Realities, Bulgarian Military Review, 1994, N 3-4, pp. 49-57.
 74. Проданов, В. La comunid ethnica turca in Bulgaria, Guadernos del Este, (Madrid), 1994, N 3-4, pp. 117-126.
 75. Проданов, В. Aлвин Тофлър и военната сигурност, Международни отношения, 1994, № 3, с. 59-63.
 76. Проданов, В. Икономика и политика, Български наблюдател, 1994, № 1, с. 18-21.
 77. Проданов, В. Предизборните кампании, Български наблюдател, 1994, № 11-12, с. 14-17.
 78. Проданов, В. Партиите - 1994, Български наблюдател, 1994, № 11-12.
 79. Проданов, В. Пазарният социализъм: идеи и перспективи, сп. Ново време, 1995, № 1, с. 35-46.
 80. Проданов, В. Пазарният социализъм: реализация, перспективи, сп. Ново време, 1995, № 3, с. 45-56.
 81. Проданов, В. Съгласия и несъгласия с Попъровата политическа философия, Философски алтернативи, 1995, № 3, с. 36-41.
 82. Проданов, В. Измерения на толерантността, Философски алтернативи, 1995, № 6.
 83. Проданов, В. Националната сигурност – илюзии и реалност, сп. Военен журнал, 1995, № 1, с. 8-13.
 84. Проданов, В. Военни и невоенни фактори в международните отношения, Военен журнал, 1995, № 4, с. 5-19.
 85. Проданов, В. Вътрешната сигурност и националната държава, Военен журнал, 1995, № 2, с. 8-17.
 86. Проданов, В. Етнически и религиозни конфликти в Югоизточна Европа, сп. Военен журнал, 1995, № 5, с. 36-41.
 87. Проданов, В. Съгласието като проблем на политическата философия, Ново време, 1996, № 5, с. 37-46.
 88. Проданов, В. Философията на промените и промените на младежта, Ново време, 1997, № 5, с. 23-36.
 89. Теории за посткапитализма, сп. Понеделник, 1998, № 1, с. 7-19.
 90. Проданов, В. Постмодернизмът и левите, сп. Понеделник, 1998, № 2, с. 21-42.
 91. Проданов, В. Мястото на България е отредено в задния двор на света, сп. Бизнес-спектър, бр. 1, 1999, с. 2-7.
 92. Проданов, В. Теория на световните системи, (1), сп. Понеделник, 1999, N 1-2, с. 5-29.
 93. Проданов, В. Теория на световните системи (2) сп. Понеделник, 1999, N 3-4, с. 5-23.
 94. Проданов, В. Джордж Сорос за кризата и последния шанс на глобалния капитализъм, сп. Философски алтернативи, 1999, № 5-6, с. 33-46.
 95. Проданов, В. Петдесет години философия в БАН, сп. Списание на Българска академия на науките, 1999, № 2, с. 71-74.
 96. Проданов, В. Утопичното перестроечно-преходническо мислене и основните тенденции на глобалния капитализъм, сп. Понеделник, 2000, № 1, с. 5-22.
 97. Проданов, В. Световната система и плурализацията на лявото, сп. Понеделник, 2000, № 3-4, с. 5-26.
 98. Проданов, В. Идеята за гражданското общество, сп. Понеделник, 2000, № 9-10, с. 5-22.
 99. Проданов, В. Глобалното гражданско общество, сп. Понеделник, 2000, № 11-12.
 100. Проданов, В. Сценарии за глобални промени и бъдещето на България, Списание на Българската академия на науките, 2000, № 3, с. 20-32.
 101. Проданов, В. Философиите на историята и провалът на прехода, Философски алтернативи, 2000, № 2, с. 79-96.
 102. Prodanov, V. Rencontres avec des Bulgares remarquables, In: Le Libre Journal, Paris, N 214, 2000, p. 10-12.
 103. Проданов, В. 110 години от рождението на акад. Тодор Павлов (кръгла маса), сп. Философски алтернативи, 2000, № 5-6, с. 15-17, 37.
 104. Проданов, В. Бернщайн и Ленин – антагонистичните близнаци на Маркс през ХХ век, сп. Понеделник, 2001, № 1-2, с. 25-44.
 105. Проданов, В. Учен и интелектуалец от европейски мащаб (Добри думи по повод “тъжни работи”), сп. Понеделник, 2001, № 1-2, с. 85-90.
 106. Проданов, В. Сценарии за бъдещето на Китай (Седем аргумента “за” и седем аргумента “против” разпадането на Китай), сп. Ново време, 2001, № 2, с. 76-109.
 107. Проданов, В. Ролята на насилието в историята (Социализъм, капитализъм и насилие) (І), сп. Понеделник, 2001, № 5-6, с. 21-42.
 108. Проданов, В. Ролята на насилието в историята (Социализъм, капитализъм и насилие) (ІІ), сп. Понеделник, 2001, № 7-8, с. 5-26.
 109. Проданов, В. Идеята за хаоса и преосмислянето на философията на историята, сп. Философски алтернативи, 2001, № 3-4, с. 30-46.
 110. Проданов, В. Виртуалните пари срещу постмодерните политически кризи, сп. Банки, инвестиции, пари, 2001, № 3, с. 53-55.
 111. Рrodanov, V. Religion and Inculturation in the Post-Communist World, Labyrinth: An International Journal for Philosophy, Femminist Theory and Cultural Hermeneutcs, Vol. 3, Winter 2001.
 112. Проданов, В. България след 12 години преход, сп. Понеделник, 2002, № 5-6, с. 41-53
 113. Проданов, В. Геополитическият “триъгълник” САЩ-Китай-Русия, сп. Ново време, 2002, № 5, с. 97-118.
 114. Проданов, В. Насилието в съвременния глобален свят, сп. Международни отношения, 2002, № 4, с. 39-58.
 115. Проданов, В. Как се променят държавите в условията на глобализация, сп. Обществена комуникация, бр. 2, 2002, с. 7-8.
 116. Проданов, В. Понятието за тоталитаризъм е деструктивна идеологема, сп. Ново време, 2002, № 11, с. 96-127.
 117. Проданов, В. Идеологическите интерпретации на гражданското общество, сп. Философия, 2002, № 5-6, с. 3-13.
 118. Проданов, В. Идеологически образи на гражданското общество, сп. Югозападни листи, 2002, № 1, с. 47-70.
 119. Проданов, В. Гражданско общество и граждански организации в България, сп. Понеделник, 2003, № 1-2, с. 5-28.
 120. Проданов, В. Глобализация и евроинтеграция, В: Balkans 21, 2003, N 3 (www.balkans21.hit.bg)
 121. Проданов, В. Европейският съюз и САЩ пред предизвикателствата на четири конкуриращи се стратегии за сигурност, В: Balkans 21, 2003, N 5 (www.balkans21.org)
 122. Проданов, В. Бъдещето на американската хегемония, сп. Понеделник, 2003, № 5-6, с. 43-58
 123. Проданов, В. Дилемата методологически индивидуализъм – методологически холизъм, сп. Философски алтернативи, 2003, № 3-4, с. 38-51.
 124. Проданов, В. Континиумът методологически индивидуализъм – методологически холизъм, сп. Философски алтернативи, 20031 № 5-6.
 125. Проданов, В. Етика на държавния социализъм (І), сп. Понеделник, 2003, № 9/10, с. 5-22.
 126. Проданов, В. Етика на държавния социализъм (ІІ), сп. Понеделник, 2003, № 11/12, с. 5-22.
 127. Проданов, В. Американската психологическа война в Ирак, сп. Психологически форум, 2003, № 3, с. 31-52.
 128. Проданов, В. Биоетическите изследвания в България, сп. Наука, 2004, № 1, с. 13-16.
 129. Проданов, В. Трансформациите на ККП като модернизационен субект, сп. Ново време, 2004, № 3, с. 47-76.
 130. Проданов, В. Перипетиите на идеята за експлоатация, сп. Ново време, 2004, № 9, с. 8-24.
 131. Проданов, В. Нови предизвикателства към сигурността, сп. Ново време, Декември, 2004.
 132. Проданов, В. Състояние на българското общество и насоки на неговото развитие в условия на глобализация и евроинтеграция, сп. Ново време, извънредно издание, май 2004, с. 9-32.
 133. Проданов, В. Феноменът Гулаг (І), сп. Понеделник, 2004, № 5-6, с. 69-86.
 134. Проданов, В. Феноменът Гулаг (ІI), сп. Понеделник, 2004, № 9-10, с. 25-44.
 135. Проданов, В. Европейска и национална културна идентичност и новата менталност на българина, сп. Стратегии на образователната и научната политика, 2004, № 4, с. 12-16.
 136. Проданов, В. Психология на медийното насилие, сп. Психологически форум, 2004, кн. 4, с. 16-22.
 137. Проданов, В. Ролята, отговорността и вината на личността в историята (Без Горбачов бихме ли живели днес в една алтернативна история?), сп. Везни, 2004, бр. 7, с. 41-54.
 138. Проданов, В. Който руши миналото, няма бъдеще, сп. Сократ. Списание за философия, бр. 3, 2004, с. 21.
 139. Проданов, В. Ролята на насилието в историята на държавния социализъм (1), сп. Везни, 2005, бр. 8, с. 13-45.
 140. Проданов, В. Ролята на насилието в историята на държавния социализъм (2), сп. Везни, 2005, бр. 9, с. 11-36.
 141. Проданов, В. Политически етики, сп. Философски форум, 2004/2005, година V-VІ, брой (12), с. 86-112.
 142. Проданов, В. Психология на самоубийствените атентати, сп. Психологически форум, 2005, № 5, с. 5-22.
 143. Проданов, В. Дилемата наука - псевдонаука, сп. Наука, 2005, № 1, с. 9-14.
 144. Проданов, В. Обществените науки в България – преодоляване на парадоксите и изграждане на силни общности, сп. Наука, 2005, № 5, с. 10-14.
 145. Проданов, В. Наука и псевдонаука, Списание на Българската академия на науките, 2005, № 5, с. 4.
 146. Проданов, В. Фактори за възхода на псевдонауката, Списание на Българската академия на науките, 2005, № 5, с. 4-10.
 147. Проданов, В. Трябва ли държавата да се грижи за морала и възпитанието, сп. Ново време, бр. 4, април 2005 г., с. 13-32.
 148. Проданов, В. В глобализиращия се свят диалогът между културите е важен повече от всякога, сп. Простори, 2005, № 9, с. 13-15.
 149. Проданов, В. Защо бивша Югославия стана територия на “сблъсък на цивилизациите”, а България – не?, МОНД Дипломатик, Ноември 2005, с. 11, 19.
 150. Проданов, В. Бюрокрация и номенклатура при държавния социализъм (1), сп. Понеделник, 2005, № 6, с. 65-84.
 151. Проданов, В. Ценности и образование, сп. Педагогика, 2005, № 4, с. 60-75.
 152. Проданов, В. Обществените науки в България – преодоляване на парадоксите и изграждане на силни общности, В: Науката в България. Национален форум, С., Съюз на учените в България, 2005, с. 92-99.
 153. Проданов, В. Зигзаги развитие: По пути к „неосезяемому”, В: Бизнес контакты, май-июль 2006, с. 74-75.
 154. Проданов, В. Бюрокрация и номенклатура при държавния социализъм (ІІ), сп. Понеделник, 2006, № 1-2, с. 41-53.
 155. Проданов, В. Неадекватности в социалните възприятия в обществата, основани на знанието, сп. Понеделник, 2006, № 9/10, с. 5-18. [чети в PDF]
 156. Проданов, В. Академичната наука и популяризацията на науката, В: Списание на Българската академия на науката, 2006, № 2, с. 12-13.
 157. Проданов, В. Сривове в обществото като рефлексивна система, В сп. Управление и образование,Т. 2, кн. 2, 2006.