ПУБЛИКАЦИИ

на сътрудниците от Института по философски изследвания през 2006 г.

 

            1. Издадени през 2006 г. научни книги:

                        1.1. в чужбина;

Tögel, Christfried. 2006 Freud und Berlin. Berlin: Aufbau-Verlag.

Tögel, Christfried (Hg.). 2006. Lilly Freud-Marle. Mein Onkel Sigmund Freud. Erinnerungen an eine große Familie.Berlin: Aufbau-Verlag.

Tögel, Christfried. 2006. Spuren - Menschen, die uns bewegen: Sigmund Freud. München: Randomhouse / Bertelsmann.

Милков, Николай. The Joint Project of Russell and Wittgenstein: March–November 1912, Lewiston (NY): Edwin Mellen Press.-  под печат

 

                       1.2. в България

 

Асенова, Камелия. “Гласът Ницше в творчеството на П. П. Славейков”. С., 2006, изд. “Фабер”, с. 155.

Васев,Стефан.  Онтологията – античност и съвременност. С., Изд-во „Фабер”, 2006. – 228 с.  

Димитрова, Н.  Религия и национализъм. Идеи за религията в междувоенния перод в България. Фабер, 2006, 228 с.

Михайлов, Николай. Философският залез на постмодерна, В. Търново, Фабер, 2006

Пенов, Стефан. Философия и религия, ВТУ, 2006, гл. втора /в съавт. Д.Киров, Евл. Данков,/.

Пенчев, Васил. Свирепа философия. Творчеството на Радичков като философска тема. С.: АИ “Проф. Марин Дринов”, 2006, 130 с.

Слаников, Иван. Отношенията Бог – свят. С., Изд. БАН, 150с.

Станков, Димитър. Нов речник по морал и етика, С. Изд. „Арс”,  2006, с. 688

Стойнев, Анани.  Българска митология. С., Изд. З. Стоянов, 2006 /второ допълнено издание/

 

1.3. Колективни:

“Ще оцелее ли българският народ през ХХІ век, изд. „Захарий Стоянов”, УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2006

Култура, политика, идентичности, С., Изд СУБ, 2006

Европейски ценности във философските науки  СУБ, ИФИ 2006

Философски изследвания, Том 2, Познание и общество, Изд. „Св. Иван Рилски”, В. Търново, 2006.

Философски изследвания, Том 3, Философия и социум, С., СУБ,  2006

Морал и социализация на децата и младежите в България. С., Faber, 2006

Българските национализми и европейската интеграция. С., ИК “Хр. Ботев”, 2006

Религиите в Европа и бъдещето на православието , С., Орион прес, 2006

Философия, интерпретация, отговорност. Феноменологически и херменевтически перспективи , София, Изд. Идея, 2006

Наука и познание. (Материали на ХІІ Попъров семинар, май 2006 г.). С., Издателска къща “Св. Иван Рилски”, 2006.

 

            2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, както и в тематични сборници:

 

            2.1. в чужбина,

                        2.1.1. излезли от печат през 2006 г.;

Амбарева, Хр. Проблемы интеграции цыган в Болгарии в “Региональные конфликты в контексте глобализации и становления культуры мира”. Ред. Д. М. Гогиберидзе, Ставропол, 2006, стр. 366-376

Bogomilova, Nоnka. The  Religious Situation in Bulgaria, Serbia and Montenegro: Differences and Similarities, in: Religion in Eastern Europe, vol.25, N4, November 2005, eds. P.Mojzes&W.Sawatsky, Princeton Theological Seminary, p.1-21

Bogomilova, Nоnka. The Eastern Orthodoxy Today: Diversity of Roles on the Balkan Scene, in: LUCA /the semiannual journal of philosophy and sociology/, Niksic, N2/2006, Montenegro

Dimitrov. Asen.  How Could Nature Turn into a Manufacture? In: Gathering in Biosemiotics 6, 5-9 July, 2006, Salzburg, Austria. Abstracts and Prog­ra­m­me. Telos – Philosophische Praxis & Center for Advanced Studies and Research in In­formation and Communication Technologies and Society, University of Salzburg, p. 35.

Milkov, Nikolay. “A New Interpretation of Leibniz’s Concept of characteristica universalis,” In. Hans Poser (ed.), Einheit in der Vielheit, Proceedings of the 8th International Leibniz-Con­gress, Hannover, 2006, pp. 451–9.  

Prodanov, V. Changing Patterns of Child Socialisation, In: Family Law and the Well-being of Children, Eds. Kamenova, T., Todorova, V., Sofia: Institute for Legal Studies-Wellchi Network, 2006, pp. 129-158

Проданов, Васил. Европа и столкновение цивилизаций, В: Региональные конфликты в контексте глобализации и становления культуры мира, Ред. Г.М.Гогиберидзе, Э.Т.Майборода, Е.И.Степанов, Москва-Ставрополь: Изд-во СГУ, 2006, с. 11-21.

Проданов, Васил. Конфликтологическая ситуация в условиях постмодерна, В: Конфликты и сотрудничество на Северном Кавказе: управление, экономика, общество, Отв. Ред. В.Г.Игнатов, Ростов-на-Дону – Горячий ключ: Изд. СКГАС, 2006, с. 27-31.

Пунчев, Иван. И. Ефремов: ученный – естествоизпытатель и философ-космист. -  В:  Девятые Ефремовские чтения, Вырица, 2006, с.27-35

 Райнова, Иванка.  "Paul Ricoeur: Za fenomenološko hermenevtiko evropeske zgodovine in vrednot", in: Phainomena, XIV/53-54, 2006, 59-73.

 Райнова, Иванка.  Rationalität, Gewalt, Verantwortung. Wien: IAF, 2006, 60 S.

Тодорова, Богдана. . “Islam and Bioethics” In: 5th Losing days of Bioethics Review “Bioethics and New Epoch”, University press of Zagreb, Croatia, ррл 103-108, co-autor Kolev, V.

Тодорова, Богдана. “The role of religious culture in building Islamic – Christian dialogue on the Balkans” In: Сб. “Геокултура на развитието и култура на мира на Балканите /етнически и религиозни изследвания/ “, на англ.ез., University press of Nis, Serbia 2006,

 

 

            2.2. в България:

 

Амбарева, Хр. Love and its symbols in the south Korean movie “Empty house”. In: Morning calm in frame. (The traditional in modern Korean Cinema). Еd. Fedotoff , A., Martonova, A., Ignatovski, V. Sofia, Multimedia Studio Yes CARO, 2005,  p. 123-235

Ангелова, Доротея. Проблемът за логическото следване от епохата на Древния Рим до формирането на класическата логика, Във: Философски изследвания, Т. 3, Философия и социум, С., СУБ, 2006.

Ангелова, Доротея. Семантики на невъзможните светове” В: сб. “Логиката във времето”. София ,2006.

Ангелова, Доротея. “Базис на релевантната логика” – В: .”Култура, политика и идентичности”, С., СУБ, 2006, с.121-128.

Апостолов, Алекси.  Демокрация и религия. – В:  Религиите в Европа и бъдещето на православието. С., Орион прес, 2006, с. 83-87.

Апостолов, Алекси.  Еманципация и познание. – В: Култура, политика, идентичност. С., СУБ, 2006,с. 68-76.

Апостолов, Алекси. Есенциализъм и инструментализъм . – В: Философски изследвания, кн. 3, “Философия и социум”, С., СУБ, 2006, с. 42-57.

Апостолов, Алекси. Наука и критицизъм – В: Наука и познание, С., Изд. Св. Иван Рилски, 2006, с. 66-71.

Апостолов, Алекси. Познание или незнание. – В: Философски изследвания, кн. 2, Познание и общество, С., Изд. Св. Иван Рилски, 2006, с. 43-55.

Апостолов, Алекси. Революция и исторически опит. – В: Европейските ценности във философските науки. С., СУБ, 2005, с.184-190.

Батулева, Татяна.  Европейски измерения на универсалното – В: Идентичност, култура, политика, С., СУБ, 2006, 76- 84.

Батулева, Татяна.  Едно обещание за светлина – В: Философски алтернативи, 4/2006, 117-123.

Батулева, Татяна.  Жан Старобински за перипетиите на двойка думи, Във: Философия и социум”, С., ИК “Св. Иван Рилски”, 2006, -194-202.

 Батулева, Татяна.  За признаването на другия, или другостта като ценност в интерпретацията на Е. Левинас и С. Агасински – В: Европейски ценности във философските науки, С., СУБ, 2006, 90-100.

Батулева, Татяна.  Парадокси на отговорността във философията на Еманюел Левинас – Във: Философия, интерпретация, отговорност. Феноменологически и херменевтически перспективи, С., Идеи, 2006, 134-152.

Батулева, Татяна. Акценти в еволюцията на аналитичната философия – В: Познание и общество, С., ИК “Св. Иван Рилски”, 2006, с.108-126.

Батулева, Татяна. Хип-хоп културата и социализацията на младежта – В: Социализация на децата и младежта в България, С., Фабер, 2006.

Геров, Иван. Криза и морално възпитание в средното училище. Въпросът за религиозното образование в съвремието. В: - Морал и социализация на децата и младежите в България. С., Faber, 2006, с. 412-421

Градинаров, Борислав.  Аксиоматика на позитивното историческо мислене, В: Ще оцелее ли българският народ през ХХІ век, С., Захарий Стоянов, УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2006, с.47-61.

Градинаров, Борислав.  „Мрежовата трансформация на постиндустриалния свят”,  в сб. „Познание и общество”, С., Изд. Къща „Св. Иван Рилски”, 2006, с.191-198

Градинаров, Борислав.  Релативизира ли се истината в условията на състезателното начало?, В: Истина и справедливост в наказателния процес, С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски”,  2006, с.104-108.

Градинаров, Борислав. Неслучайният характер на „случайните” събития в историята, В: Историческата наука в България (състояние и перспективи), С.,  Изд. „Институт по история към БАН”, 2006, с. 83-92.     

Данова, Диана. Как  е възможна оптимистична теория  за България в контекста на едно ново  световно безредие. – В: Ще оцелее ли българския народ през  ХХІ век, С., Захарий Стоянов, 2006, с. 236-246 .

Димитров, Асен. Онтология на комуникацията. Във: Философски изследвания, кн. № 3 Философия и социум, ИК “Св. Иван Рилски”, 2006 г., с. 36- 41

Димитрова, И. Оптимистична теория е възможна, ... ако има кой да я направи, В: Ще оцелее ли българският народ през 21 век?, С., Захари Стоянов, 2006.

Димитрова, Н.   Владимир Соловьов между Вечной Женственностью и вечной женскостью. В: Соловьевские исследования, Иваново, 2006, выпуск 13

Димитрова, Н.  Deutschland über аlles, В:  Българските национализми и европейската интеграция. С., ИК “Хр. Ботев”, 2006, с. 159-168;

Димитрова, Н.  New Age – антропологически измерения, Във: Философия и социум. С., СУБ, 2006, с. 189-193;

 Димитрова, Н.  Болгарские авторы о Вл. Соловьеве – библиографическое исследование. // Соловьевские исследования, выпуск 11, Иваново, 2006, с. 236-239; 

Димитрова, Н.  Българският бог, В: Ще оцелее ли българският народ през ХХІ век?, С., Захарий Стоянов, 2006, с. 126–134.

Димитрова, Н.  Връзките между философия и психология у нас през ХХ век – отглас от европейските дебати. – В: Европейските ценности във философските науки. С., СУБ, 2006, с. 125-133;

Енчев, Кристиян. „Свобода от ценности” и трансцендентална логика, В: Европейските ценности във философските науки, С., СУБ, 2006.

Иванова, И.  Времето на оптимизма в разказите за българския народ. В: Ще оцелее ли Българският народ през ХХІ в., С., Захари Стоянов, УИ “Св. Климент Охридски”, 2006, с. 135-147

Иванова, И.  Доминик Лакапра и проблемът за четенето на историята. В: Европейските ценности във философските науки (ИФИ-БАН: София, 2006), с. 199-205.

Иванова, И.  Мишел дьо Серто и проблемът за историческата интерпретация. В: Историческата наука в България – състояние и перспективи, С., ИИ-БАН, 2006, с. 114-121

Иванова, И.  Управление на теорията. В: ХХІ в.: Регионални аспекти на международните отношения. Варна: ВСУ, 2006, с. 77-82

Иванова, И. Да се изучава ли Шекспир в училище: национализъм и образователна политика. В: Българските национализми и европейската интеграция, С., Христо Ботев, 2006, с. 278-282

Igov, M. Physical Experiment as Technical Phenomenon. – In: Chemistry, Vol. 15, Iss. 2[2006]. Pp. 153-159.

Йотов, Стойчо. Религията като интегриращ и дезинтегриращ фактор в българското общество” В: Българските национализми и европейската интеграция, С., Христо Ботев, 2006, с.269-275

Кацарски, Иван.  Българските исторически изследвания – проблеми, методология, ценностни предпоставки. В: Историческата наука в България – състояние и перспективи, С., Институт по история на БАН, 2006, 75-82

Кацарски, Иван.  Песимистични размишления за „оптимистични теории”. В: Ще оцелее ли българският народ през ХХІ век?, С., Издателство „Захарий Стоянов”, Университетско издателство ”Св. Климент Охридски”, 2006, с. 70-82 

Кацарски, Иван. Капанът на цивилизацията. – Във: Философски изследвания, кн.3, Философия и социум. С., Издателска къща “Св. Иван Рилски”, 2006, с.140-152.

 Кутов, Ивайло. Културни и политически корени на българския песимизъм. –В: - Ще оцелее ли българският народ през ХХІ век?, С., Захарий Стоянов, 2006.

Кутов, Ивайло. Политиката между обществото и държавата. В: - Култура, политика, идентичности, С., СУБ, 2006.

Кутов, Ивайло. Трудно импрегниране на национализма в добре осъзнат европеизъм”. в: сб. Българските национализми и европейската интеграция, С., Христо Ботев, 2006.

Кутов, Ивайло. Хората минават, принципите остават: Андрей Ляпчев. В: Андрей Ляпчев- изкуство,  култура, политика, С., Институт за изкуствознание при БАН, 2006.

Кънева, Соня. След “края на естетиката” отвъд естетиката. В: - Философски изследвания кн. 2. Познание и общество, С., 2006, с. 247.

Лазаров, Максим.  Бумерангът на “демокрацията”. В: - Култура, политика, идентичност, С., СУБ, 2006.

Лазаров, Максим.  Моралните образци на поведение и моралната дезориентация  на подрастващите. В: Морал и социализация на децата и младежта в България, С., Faber, 2006, с. 357-361

Лазаров, Максим. Ценностни параметри на социалните иновации. В: Европейските ценности във философските науки”, С., Изд. на СУБ, 2006.

Латев, Л.  Към отношението нация-етнос. – B: Българските национализми и европейската интеграция. С., ИК “Хр. Ботев”, 2006, с. 90-93

Латев ,Л.  Проблемът за свободата на волята в интерпретацията на Ив. Георгов,  В: . Европейските ценности във философските науки. С., СУБ, 2006, с. 134-139

Латев ,Л. Националното самочувствие – за и против оптимизма. - В: Ще оцелее ли българският народ през ХХІ век?, С., Изд. „Захарий Стоянов”, Унив. изд. ”Св. Климент Охридски”, 2006, с. 90-94.

Маринова, Е. Компютърните игри и малките деца. В: Морал и социализация на децата и младежите в България. С., “Faber”, 2006, с. 197 – 193.

Маринова, Емилия. В търсене на позитивните решения. В: Морал и социализация на децата и младежите в България. С.,“Faber”, 2006, с. 3 – 8.

Маринова, Емилия. Как е възможно противодействието на негативния социален контекст. В: Морал и социализация на децата и младежите в България. С., “Faber”, 2006, с. 324 – 328.

Миков, Иван. Новото поколение и консумисткия морал, В: Морал и социализация на децата и младежите в България. С., Фабер 2006., с. 394-403

Мудров, Р. Православната идентичност  и европейската интеграция, В: Българските национализми и европейската интеграция, С., Христо Ботев, 2006,  с.262-269

Николова, Д. Моралната стойност на знанието в процеса на социализация. В: Морал и социализация на децата и младежите в България. С., Фабер 2006, с. 383-388.

Обрешков, Н.  Една историко-логическа интерпретация на проблема за търпсенето на доказателство. Във: Философски изследвания, Т. 3, Философия и социум, С., СУБ, 2006, стр. 90-111

 Обрешков, Н.  Очерк върху формалната логика в древна Индия. Във: Философски изследвания, Т. 3, Познание и общество, София, 2006, с. 139-153

Пенов, С.  Европейски религиозно-философски парадигми. – В: Европейски ценности във философски перспективи, С., СУБ, 2006, с. 105-118.

Пенов, С. Законите за вероизповеданията – културна политика на държавата,  В: Култура, политика, идеология, С., СУБ, 2006.

Пенов, С. Ортодоксалността като фундамент на юдео-християнската цивилизация. – В: Религиите в Европа и бъдещето на православието. , С., Орион прес, 2006, /съст. С. Пенов/, с.5-22.

Пенов, С. Човешкият дух и богопознанието. – Във: Философски изследвания, Т 2, Познание и общество, С., СУБ, 2006, с.68-88.

Пенчев, В. “Противофактовите исторически изследвания” – В: Историческата наука в България. Състояние и перспективи. С, Институт по история на БАН, 2006, с. 103-113.

Пенчев, В. “Съдба, историчност и исторически път на българския народ след Осовобождението” – В: Ще оцелее ли българският народ през XXI век? С.: 2006, “Захарий Стоянов”, “Св. Климент Охридски”, 2006, с. 111-126.

Петров, Веселин. Еволюционната космология като процесуална филосо­фия, В: Култура, политика, идентичности. С., Изд-во на Съюза на учените в България, 2006.

Петров, Веселин. П. Опитът на Уайтхед за изграждане на нова основа за на­учна теория. – В сб.: Наука и познание. Сборник доклади от ХІІ По­пъров семинар, май 2006. ИК „Св. Ив. Рилски”. С., 2006, с. 32-42.

Петрова, Е Възраждането на религиите и бъдещето на православието. В: Религиите в Европа и бъдещето на православието. С., Орион пресс, 2006.

Петрова, Е Медиите като конкурент на социалните институти в процеса на социализация на подрастващите, В:  Морал и социализация на децата и младежта в България. С., Фабер,   2006, с.178-186.

Петрова, Е Политическата идентичност. Сб. Култура, политика, идентичност. С., Изд. на СУБ, 2006, с.82-91.

Петрова, Е Ценност и равенство. В: Европейските ценности във философските науки, С., СУБ, 2006, с.147-153.

Петрова, Е. “Европа”, “европеизация”, национална идентичност. – В: Култура, политика, идентичност. С., Изд. “Св. Иван Рилски”, 2006, с.11-20.

Петрова, Е. Аморализмът: спътник на социалната промяна. Във: Философски изследвания, Т. 3, Философия и социум, С.,2006, с. 247-262.

Петрова, Е. Маслоу и новите ценности. – В: Европейските ценности във философските науки. С., Изд.  “Съюз на учените в България”, 2006, с. 99-105.

Петрова, Е. Относно понятието за холистичност /холизъм/, Във: Философски изследвания. Т. 3, Философия и социум. С., Изд. къща “Св. Иван Рилски”, 2006, с.153-164.

Петрова, Е. Преход и благополучие, Във: Философски изследвания. Т. 2 Познание и общество, Изд. къща “Св. Иван Рилски”, 2006, с.179-191.

Петрова, Е. Шансовете за нашето благополучие. – В: Ще оцелее ли българският народ през ХХI век. С., Изд. “Захари Стоянов”, 2006, с. 215-223.

Петрова. Фанка. Наука, философия, идентичност, В: Култура, политика, идентичност. С., СУБ, 2006.

Попски, Ст. Социология на естетическия вкус. Във: Философски изследвания, Т. 3, Познание и общество, С., 2006, с. 257-268

Проданов, В. Българските национализми и глобализацията, В: Българските национализми и европейската интеграция, Състав. и отг. ред. В.Проданов, С.: Изд. къща „Христо Ботев”, 2006, с. 53-62.

Проданов, В. Възможна ли е днес нова оптимистична теория за българския народ, В: Ще оцелее ли българският народ през ХХІ век?, Отг. ред. Васил Проданов, С., Изд. Захари Стоянов” – Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2006, с. 9-34.

Проданов, В. Европейският съюз като регионална “територия на разлома”, В: ХХІ – Регионални аспекти на международните отношения, Варна: ВСУ “Черноризец Храбър”, 2006, с. 8-34.

Проданов, В. Единни в разнообразието чрез рационален диалог, а не чрез ирационални конфликти, В: Българските национализми и европейската интеграция, Състав. и отг. ред. В.Проданов, С.: Изд. къща „Христо Ботев”, 2006, с. 9-13

Проданов, В. Етически основи на глобализацията, В: Публична комуникация, глобализация и демокрация, Съставители: Минка Златева, Тодор Петев, С., СУ „Климент Охридски”, 2006, с. 62-72.

Проданов, В. От модерна към постмодерна ситуация в морала и социализацията на децата и младежта, В: Морал и социализация на децата и младежта в България, С, Фабер, 2006,с. 13-36.

Проданов, В. Проблемът за истината при разрешаване и разследване  на престъпления, налагане на санкции и обезщетяване на жертвите, В: Истина и справедливост в наказателния процес, С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2006, с. 16-27.

Проданов, В. Спекулациите с паметта, В: Култура и памет, Варна, Изд. на Община Варна, 2006, с. 58-85.

Проданов, В. Философията и науката в епохата на публичните комуникации (PR), В: Списание на Българската академия на науката,  2006, № 2, с. 13-21.

Пунчев, И.  Историята на философията като история на космическото съзнание, Във: Философски изследвания, Т. 2, Познание и общество, С., СУБ, 2006, с. 153-165.

Пунчев, И.  Към генезиса на класическата диалектическа логика като логика на системите, Във: Философски изследвания, Т. 3, Философия и социум,     С., СУБ, 2006, с. 111-125.

Пунчев, И. Хегеловата приложна” диалектическа логика като Херменевтика. – В: Култура, политика, идентичности, С., СУБ, 2006, с.114-120.

Райнова, И Метаморфозите на феноменологията и философският праксис", Във: Философия, интерпретация, отговорност. Феноменологически и херменевтически перспективи , С., Изд. Идея, 2006

Райнова, И.  "Измеренията на волята. Към преосмислянето на отговорността в творчеството на Пол Рикьор", Във: Философия, интерпретация, отговорност. Феноменологически и херменевтически перспекитиви, С.,, Изд. Идея, 2006

Райнова, И.  Философията и феноменологико-херменевтичните интерпретации на отговорността, Във: Философия, интерпретация, отговорност. Феноменологически и херменевтически перспекитиви , С., Изд. Идея, 2006

Славова,  Донка. “Научно творчество, научна обективност, обективност на знанието”. В: Наука и познание (материали на ХІІ Попъров семинар, май 2006г.). С., Изд. къща Св. Иван Рилски, 2006, с.85-92 

Славова, Донка. Културни взаимодействия и културна идентичност, В: Култура. Политика. Идентичност. С., СУБ, 2006.

Славова,  Донка. Основни звена на познавателното отношение: обектът на познанието и познаващият субект Във: Философски изследвания, кн.3, Философия и социум. С., 2006, с.76-89

Славова, Донка. Принципът на целостността – методологическа основа на стратегиите за социализиране на младежта. В: Морал и социализация на децата и младежите в България. С., Фабер, 2006, с.335-342.

Слаников, Иван. Познание, състрадание и щастие. – В: Наука и познание, С., ИК Св. Иван Рилски, 2006, с. 58-65.

Слаников, Иван. Ценности – познание – религия, В: Европейските ценности във философските науки, С., СУБ, 2006, с. 50-55.

Станков, Димитър. Емоционална криза и възпитание на чувствата. В: - Морал и социализация на децата и младежите в България, С., Faber, 2006, с. 291-299.

Станков, Димитър. Морални устои на българина. В:  Европейските ценности във философските науки, С., СУБ, 2006 с. 121-126

Станков, Димитър. Фолклор: поетика и етика. В: Култура, политика, идентичност. С., Изд. „Ив. Рилски”, 2006 с. 157-163.

Стойнев, Анани.  Просвещенското у П. Славейков.  В: Европейските ценности във философските науки. С., СУБ, 2006, с. 140-147.

Стойнев, Анани. П. Славейков. Балканите като метафизичен топос. – Във: Философски изследвания, Т. 3, Философия и социум. С., СУБ,  2006, с.201-206.

Стъпова Иванка, И. Множествеността на Аза – благословия или проклятие. Във: Философски изследвания, Т. 3, Философия и социум, С., СУБ, 2006.

Стъпова, Иванка. Двойникът: индификационната криза на Аза. В:  Култура, политика, идентичност. С., СУБ, 2006.

Табаков, Мартин.  How aphilosophical logic” is possible and relevant -pros.  International Varna Philosophical School Пп Некласическа логика и некласическата наука В: Логика и наука, Велико Търново, 2006.

Табаков, Мартин. Логика, семантика, политика В: Култура, политика, идентичности, С., СУБ, 2006, с.106-114.

Тасева, Енгелсина.  Баланс и динамика на идентичността – цени и ценности, В: Култура, политика, идентичности, С., СУБ, 2006, с.98-105.

Тасева, Енгелсина.  Предметност и достоверност – някои динамични аспекти. В:  Наука и познание, С., ИК Св. Ив. Рилски, 2006, с. 77 - 84

Тодорова,  Б. “Религия, нация, национални интереси” В:  Българските национализми и европейската интеграция, С., Христо Ботев, 2006, с.249-258.

Христова, С. Етиката и съвременните глобални, технологически и екологически проблеми. Приложни етики. Биоетика. Във: Философски изследвания, Т. 2, Познание и общество, С., ИК Св. Иван Рилски, 2006, с.215-234

Христова, Станка. Догонващата модернизация и социалистическият стопански етос, Във: Философски изследвания, Т. 3, Философия и социум, С., СУБ, 2006, с.232 – 247.

Христова, Станка. Етични проблеми на болката(резюме) В: Трета национална конференция за лечение на болката, С. 2006 с. 15

Христова, Станка. Защо е проблематична оптимистичната теория за нашия народ? В: Ще оцелее ли българският народ през ХХІ век. Отг. Ред. В. Проданов, Изд. “Захарий Стоянов”, Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, С. 2006, с. 62-70

 Христова, Станка. Рискова социализация и морални девиации. В: Морал и социализация на децата и младежите в България, С.,  Faber, 2006, с. 317-324

 Цацов, Димитър. Ценностни аспекти от сайта на “Български национален съюз (ноември 2005). В: Българските национализми и европейската интеграция, С., Христо Ботев, 2006, с. 226-229

 Цацов, Димитър. “Христофобията” в постметафизична ситуация. Във: Философски изследвания, Т. 3, Философия и социум, С., СУБ, 165- 171.

Цацов, Димитър. Българска православна религиозна философия (Проблемно библиографски профил). В: Религиите в Европа и бъдещето на православието, С., Орион прес, 2006.

Цацов, Димитър. Институционализирането на философската дейност в България (първата половина на ХХ век). Във: Философски изследвания, Т. 2, Познание и общество. С., СУБ, 2006.

Цацов, Димитър. Критическата традиция в България. Във: Философски алтернативи, № 1, 2006, с. 133- 151.

 Цацов, Димитър. Оптимизмът – спомен от модерността?, В: Ще оцелее ли българският народ през ХХІ век. С., Захарий Стоянов, 2006, с. 83-90.

 

            3. Научни публикации в списания и поредици:

            3.1. в чужбина

Nikolay, Milkov. Mesocosmological descriptions: An Essay in the Extensional Ontology of History,” Essays in Philosophy, 7:2 (June 2006), pp. 1–19.

Nikolay, Milkov. “Hermann Lotze’s Microcosm,” in A.-T. Tymieniecka (ed.), Islamic Philosophy and Occidental Phenomenology on the Perennial Issue of Microcosm and Macrocosm, Series Islamic Philosophy and Occidental Phenomenology in Dialogue, vol. 2, Dordrecht: Springer, 2006, pp. 41–65.

Nikolay, Milkov “The Historical Achievement of Kant’s Critique of Pure Reason,” in: V. Gerhard and V. Bryushinkin (eds.), Kant between West and East, Kaliningrad (Königsberg), 2006.

Tögel, Christfried. 2006e. Vorwort zu ". Wünschen ist wohlfeil." Zum 150. Geburtstag Sigmund Freuds. Uchtspringer Schriften zur Psychiatrie, Neurologie, Schlafmedizin, Psychologie und Psychoanalyse, 4: 7.

Tögel, Christfried. 2006h. Sigmund Freuds Praxis. Visiten und Ordination – Psychoanalysen –Einnahmen. Psyche, 60(9/10): 860-880.

Проданов, Васил.  Зигзаги развитие: По пути к “неосезяемому”. – Бизнес контакты, май-июль, 2006, с.74-75.

Проданов, Васил. Функциональная роль и легитимация насилия в истории, сп. Конфликтология, № 1, 2005, с. 33-45.

 

         3.2. в България

Апостолов, Алекси. Критически рационализъм: познание и авторитет. Във: Философия, 2006, кн. 5, с. 31-40.

Апостолов, Алекси. Лицата на българската нравствена култура. – Философски алтернативи. 2006, кн. 3, с. 121-122.

Асенова, К.  – “Морбидният дискурс в живота и творчеството на Ницше и  П. П. Славейков”. – Философски алтернативи, 2006, кн. 4, с. 98-105

Атанасова, Нина. Конференция “Популяризирането на науката” (7 и 8 декември 2005) – съобщение. - Философски алтернативи, бр. 2, 2006.

Атанасова, Нина. Относно целите на популяризирането на науката. - Списание на БАН, кн. 2, 2006.

Богомилова, Нонка. И. Кант: религията във властта на нравствения императив, сп. Философия, №6, 2006

Вакарелов, Кръстьо.  В търсене на нови основания на Логиката. /част първа./ – Философски алтернативи, кн. 5, 2006, с.133-142.

Вакарелов, Кръстьо. В търсене на нови основания  на Логиката /част втора/,  - Философски алтернативи, кн. 6, 2006, с. 74-83.

Градинаров, Божидар.  „Буреносни облаци над Duty Free търговията”, сп. Правен свят, 2006, кн. 8, с.66-70.

Градинаров, Божидар.  „Войната върху пешеходната пътека”, сп. Правен свят, 2006, кн.6.

Градинаров, Божидар.  „Еврокарантина за българската Темида”, сп. Правен свят , 2006,бр.1, с.50-52.

Градинаров, Божидар.  „Летищните VIP-привилегии”, сп. Правен свят, 2006, кн.7, с.44-47.

Градинаров, Божидар.  „Полицейско насилие в полузаконна униформа”, сп. Правен свят , 2006, кн.4.

Градинаров, Божидар.  „Причини и заблуди за българската бедност”, сп. Монд дипломатик, 2006, бр.3 (март), с. 6.

Градинаров, Божидар.  „Чрезвичайката „Кушлев” лапа, но не хапе”, сп. Правен свят, 2006, кн.10, с.60-65.

Градинаров, Божидар. . „Законотворчество в частен интерес”, сп. Правен свят, 2006, кн. 9, с.30-34.

Градинаров, Божидар. „Националният суверенитет – територия с все по неясни граници?”, сп. Геополитика, бр. 4, с. 19-26.

Градинаров, Божидар. „Проблемът с човешките права в ерата на Биг Брадър”, сп. Геополитика, 2006, бр. 6, с. 27-32

Градинаров, Божидар. България  между предпазната клауза и политическия колапс, сп. Монд дипломати”, 2006, бр. 6, с. 6.

Гурова, Лилия. (2006). Кой и как представяше науката на процеса в Доувър, Пенсилвания, 2005. Списание на БАН, бр.2, 56-60.

Димитров, Ивайло. Интернет и популяризацията на науката. Списание на Българската академия на науките, 2/2006, с. 53-56.

Димитрова, И. За съзвездията и символната власт: към една антиномия. сп. Критика и хуманизъм, бр.7, 2006.

Димитрова, Н .Българската сексуалност и националният подем – щрихи от един дебат. – Философски алтернативи, 2006, кн. 5, с. 96-101.

Димитрова, Н.   Софиологичният дебат в България. – Философия, 2006, кн. 5.

Димитрова, Н.Философската антропология в България от втората половина на ХХ век –  Философски алтернативи, 2006, кн. 3, с. 37-44.

Енчев, Кристиян. Вярвания, релации и модуси на презентация – сп. Философия 6/2006

Енчев, Кристиян. Картини от една конференция по онтология и епистемология, сп. Философски алтернативи, № 1, 2006.

Енчев, Кристиян. Онтологични обрати в превратностите на прочита, сп. Философски алтернативи,  6,2006

Кацарски, Иван.  Неравенство, конкуренция и кооперация – биоеволюционен аспект. Сп. Философски алтернативи. 2006, № 5, с. 87-96

Кутов, Ивайло. Ендогенезата на изкуството/според феноменологичната  естетика на Хосе Камон Азнар/. В: Философски изследвания, Т. 3, Философия и социум,  С., СУБ, 2006.

Лазаров, Максим. Класическо четиво за психолози. – Философски алтернативи, бр. 5, 2006, с. 154-156

Латев, Латьо.  Концепцията на Д. Михалчев за свободата на волята. – Философски алтернативи, 2006, бр. 4, 105-110

Люцканов, Росен. Теоремата за непълнота – схематична реконструкция на историческия контекст. – Философия, кн. 3, 2006, с. 32-43.

Люцканов, Росен. Теория на преразглеждането. –Философски алтернативи, кн. 1, 2006, с.86-99.

Маринова, Емилия. Социално-когнитивният подход в психологията на морала. Теоретици на социалното обучение. Във: Философски изследвания. Т. 2, Познание и общество. С., 2006, 234-246.

Миков, Иван. Биоетическа среща – дискусия, в: Информационен бюлетин на БАН, №9/2006, стр. 10-11.

Милков, Николай. “ ‘Wittgenstein’ and ‘Ilyenkov’: Two Projects for Philosophical Logic,” Philosoph­ical Alternatives  15:1 (2006), pp. 75–86.

Пенов, Стефан. Философия на религията – минало, настояще, бъдеще. Сп. Образование, кн. 3, 2006, с.41-53.

Пенчев, Васил.  “Хайдегер за картината “Сикстинската мадона”. Сп. Философия, 2005, 5, 42-47.

Пенчев, Васил. “Истина и съдба при Хайдегер”, Философски алтернативи, 5, 2006, 65-76.

Пенчев, Васил. “Философско обосноваване на темпоралистика, наука за времето”, Философия, 4, 2006, 41-48.

Пенчев, Васил. Zukunft an sich . Васил Проданов и Франц Брентано за бъдещето на философията. – Философски алтернативи, кн. 6, 2006.

Пенчев, Васил. От “времевост и историчност” към “историчност и времевост”  - Философия, 2006, кн. 5,

Петров, Веселин. Метафизика и история: Уайтхед, Колингуд и Самуел Алексан­дър. – в сб.: Философски изследвания, кн.3. Философия и со­ци­ум. С., ИК „Св. Ив. Рил­ски”, 2006, с. 23-35.

Петров, Веселин. П. Монадологията на Лайбниц през погледа на Уайт­хе­до­вата процесуална философия. – Философия. С., 2006, кн.  6

 Петров, Веселин. П. Уайтхедовият процесуален атомизъм и проблемът за непрекъснатостта на времето. Сп. Философски форум, С., 2006, бр. 1 (13), с. 100-113.

Петров, Веселин. Сходства и разлики между концепциите на Бергсон и Уайтхед за физическия свят, Сп. Философия, 2006, кн. 2, с. 48-54.

Петров, Веселин. Формална онтология и приложна онтология (произход и съвременни перспективи). – сп. Автоматика и информатика, С., 2006, кн. 4 

Петров, Веселин. Що е конструктивен постмодернизъм? , сп. Философски алтернативи, 2006, кн. 1, с. 20-33.

Петрова Фанка. Реално ли е познанието за обществото, в което живеем, сп. Образование, №12, 2006.

Петрова, Е.  Към характеристиката на битийното познание. – Педагогика, 2006, № 9, с. 37-42.

Петрова, Е. За европейския духовен принцип. – Философски алтернативи, 2006, № 5, с. 57-64.

Петрова, Е. Понятието за ценност сега и един вероятен ценностен спектър. – Педагогика, 2006, № 2, с. 3-8.

Попски, Стефан. Утопия и смисъл. –  Философски алтернативи, 2006, № , 1с. 54-60

Проданов, Васил. Академичната наука и популяризацията на науката, В: Списание на Българската академия на науката,  2006, № 2, с. 12-13.

Проданов, Васил. Бюрокрация и номенклатура при държавния социализъм (ІІ), сп. Понеделник, 2006, № 1-2, с. 41-53.

Проданов, Васил. Неадекватности в социалните възприятия в обществата, основание на знанието, сп. Понеделник, 2006, № 9-10, с. 5-14.

Проданов, Васил. Сривове в обществото като рефлексивна система, В сп. Управление и образование,Т. 2, кн. 2, 2006, с. 148-154.

Пунчев, Иван. От класическа формална логика, към класическа диалектическа логика. – Философски алтернативи, кн. 1, 2006, с. 64-74. /ч. първа/

Пунчев, Иван. От математическа “формална логика” към математическа “диалектическа логика” . Философски алтернативи, кн. 2, 2006, с. 80-90. /втора част/.

Сазонова, Лили. Лилия Сазонова. Философска антропология: по света и у нас. – Философски алтернативи, 2006, кн. 3

Сазонова, Лили. ХХІV Международна Лятна Варненска Философска Школа. – Информационен бюлетин на БАН, 2006, бр. 7

Сазонова, Лили., И. Димитров. Философията като мост между цивилизациите и културите. –  Списание на Българската академия на науките, 2006, кн. 5

Славова Донка “Европейските ценности: митове, реалност, надежди”. В:  “Аз-Буки”, седмичник  на МОН за образование и наука, бр.36, 6-12 септември 2006г.

Слаников, Иван.  Извънлогически  алтернативи на познанието. – сп. Философски алтернативи, кн. 4, 2006, с. 74-83.

Слаников, Иван. Време и психични функции. Във:  Философски  изследвания, кн.2,  Познание и общество, С., СУБ, с.56-67.

Слаников, Иван. За антиномиите на времето,   Философски изследвания, кн. 3, Философия и социум, С., ИК СВ. Иван Рилски, 2006, с. 7-22.

Сретенова, Николина. Иван Н. Странски – едно вълнуващо пътуване към академичния връх, Сп. Наука, кн.3, 2006; също в - Химия, кн. 4, 2006

Сретенова, Николина. Можем ли да задържим интелекта на България?,  СП.  Човешки ресурси, кн. 2, 2006

Сретенова, Николина. Скандалът Хайдегер – една дълга история, Във: Философски изследвания, Т. 3, Философия и социум,  С., ИК Св. Иван Рилски, 2006

Сретенова, Николина.Можем ли да задържим интелекта на България в условията на глобализация на пазара на интелектуалния труд? , Сп. Наука, кн.2, 2006

Стефанов, Ангел. Интелигентният проект между вярата и науката, Философски алтернативи, 2006, № 2, с.60-70.

Стефанов, Ангел. Типове научно популяризиране. Списание на Българската академия на науките, 2006, кн.2, с.22-24.

Стойнев, Анани. За Пенчо Славейковото конструиране на българската история и литература. Сп. Везни, бр. 8-9, 2006, с.97-117.

Стойнев, Анани. За просвещенския проект на П. Славейков. – Философски алтернативи, кн. 6,2006,

Стойчев, Владимир. Относно онтологичния статус на науката, Философски артернативи, кн. 3, 2006.

Стойчев, Владимир. Принципът на техниката,  Философски алтернативи, кн. 4, 2006.

Стойчев, Владимир. Философията като метод за популяризаторска интерпретация на експериментални факти, които все още нямат научно обяснение – в: Списание на Българската академия на науките, 2/2006.

Стъпова, И. Маската резервното лице на Аза”. – Философски алтернативи, кн. 5, 2006.

Стъпова, И. Чуждото лице като свое.  Философски алтернативи, кн. 6, 2006.

Тасева, Енгелсина. Научната популяризация като фактор на континуитета в науката, Списание на БАН, № 2, 2006, с. 43 – 45

Тодорова, Б. Датските карикатури – тревожен сигнал за радикализация на младите мюсюлмани в либералното западно общество,  сп. Ново време, 2006, № 4, с.81-91

Тодорова, Б. Религията днес и европейските Страхове, сп. Понеделник, № 9/10, 2006,  с.65-79.

Турлаков, Николай. Относно спецификата на философското разби­ране за време – към схващането на времевостта на битието и темпоралното в онто­ло­гичната проблематика, сп.: Философски алтернативи, 2006, кн.1, с. 33-53.

Христова, Станка.  Етика и болка, Сп. Здравен мениджмънт  2006, №6.

Цанкова, Велина. Експлоатацията като източник на бедност. Сп. Ново време, юни-юли 2006.

Цанкова, Велина. Какво изучава псевдонауката? В:  Наука и познание, С., ИК Св. Иван Рилски, 2006.

 Цацов, Димитър. Критическо възраждане на духовността. Сп. Философски алтернативи, 2006, № 6.

Цацов, Димитър. Основнонаучната философска школа в България – библиография. Сп. Философски алтернативи, 2006, № 6

Янева. Жана. „Методът на субскрипциите на Луис Карол –сп. Философски алтернативи 2006 г., кн. 6.

Янева. Жана. Силогистиката на Луис Карол” – сп. Философски алтернативи 2006 г., кн.5, 18-33

 

 

             4.  Научно-популярни и публицистични издания отпечатани през 2006 г.:

                       

Амбарева, Хр. Медийната грамотност – мода или необходимост? В: “Аз-Буки”, 27/2006

Батулева, Таня.  Отвъд живота и смъртта –В: “Литературен вестник”, 12.02.2006

Богомилова, Нонка Обучението по религия в гражданските училища: как е в Европа?, в-к Култура, декември, 2006 /5 с./

Богомилова, Нонка Обучението по религия в Източна Европа – в-к Азбуки, декември, 2006 /5с./

Богомилова, Нонка. Информация за откриването на изложба – в-к Култура 29 септември, 2006 /1 с./

Градинаров, Божидар.  „България между предпазната клауза и политическия колапс”, в. „Монд дипломатик”, 2006, бр.6 (юни), с.3.

Градинаров, Божидар.  „Ще стане ли прокуратурата прокуратура”, в. „168 часа”, бр.8/24. 02 – 02. 03, 2006, с.14

Градинаров, Божидар. .„Вещите лица – кривото огледало на Темида?”, в. „§ 22”, бр.35/02.09 – 08.09, 2006, с.6

Градинаров, Божидар. .„Всички платежни документи трябва да съдържат IBAN номер”, в. „Делова седмица”, бр. 22/29-04. 06. 2006, с. 2.

Градинаров, Божидар. .„Детекторът на лъжата – новата BG индулгенция”, в. „§ 22”, бр.6/11.02 – 17.02, 2006, с.6

Градинаров, Божидар. .„Доставчиците в рамките на ЕС подават VIES-декларации”, в. „Делова седмица”, бр. 46/01-07. 12. 2006, с. 2.

Градинаров, Божидар. .„Държавата вече отговаря и за вреди на юридически лица”, в. „Делова седмица”, бр. 8/17-23. 02., 2006, с.2,4.

Градинаров, Божидар. .„Законът за потребителския кредит улеснява сравняването на отпусканите заеми”, в. „Делова седмица”, бр. 39/16-22. 10. 2006, с. 2,9.

 Градинаров, Божидар. .„Измененията в търговския закон са основно в част ІV „Несъстоятелност”, в. „Делова седмица”, бр. 31/31.07-06. 08. 2006, с. 2,9.

Градинаров, Божидар. .„Кабинетът ще „изгори” заради европарите”, в. „168 часа”, бр. 49/ 08.12. – 14.12. 2006, с.12.

Градинаров, Божидар. .„Областните и зам.-областните управители – без право на участие в частни търговски дружества”, в. „Делова седмица”, бр. 16/17-23. 04. 2006, с. 2,8.

Градинаров, Божидар. .„Помилването: хуманност за политическа употреба”, в. „§ 22”, бр.15/15.04 – 21.04, 2006, с.6.

Градинаров, Божидар. .„Птичият грип може да бутне кабинета”, в. “168 часа”, бр.4/27. 01-02. 02. 2006, с.14.

Градинаров, Божидар. .„Разпознаването – крехката сламка на обвинението”, в. „§ 22”, бр.24/17.06 – 23.06, 2006, с.6.

Градинаров, Божидар. .„Реабилитацията – новата законодателна белина”,  в. „§ 22”, бр.11/18.03 – 24.03, 2006, с.6.

Градинаров, Божидар. .„Ще се разцепи ли и БСП”, в. „168 часа”, бр.9/03.03 - 09.03, 2006, с.10.                 

Градинаров, Божидар. „Властта изпада в паника”, в. “168 часа”, бр.13/31.03 –  06.04,2006,с.12.
Градинаров, Божидар. Ахмед танцува върху тънко въже”, в. “168 часа”, бр.15/14,04 – 20.04, 2006, с.12.

Градинаров, Божидар. „Горчиво еврохапче за кабинета-хермафродит”, в. “168 часа”, бр.19/12.05 – 18.05, 2006, с.2.

Градинаров, Божидар. „Две наредби отблокират Закона за правната помощ”, в. „Делова седмица”, бр. 20/15-21. 05. 2006, с.6.

Градинаров, Божидар. „Законът за потребителския кредит въвежда функцията на кредитния посредник”, в. „Делова седмица”, бр. 29/17-23. 07. 2006, с.2.

Градинаров, Божидар. „Инвестиционните посредници трябва да се прелицензират”, в. „Делова седмица”, бр. 2/09-15. 01. 2006, с. 2,10.

Градинаров, Божидар. „Инвестиционните посредници ще оценяват клиентските активи всеки месец”, в. „Делова седмица”, бр.13/27.03 – 04. 04, 2006, с. 2, 10.

Градинаров, Божидар. „Кабинетът „Станишев” – на крачка от зоната на здрача”, в. “168 часа”,  бр.20/19.05 – 25.05, 2006, с. 12.

Градинаров, Божидар. „Комисията „Кушлев” з трън в петите и прах в очите”, в. „§ 22”, бр.34/26.08 – 01.09. 2006, с.6

Градинаров, Божидар. „Номенклатурен синдром тресе БСП”, в. “168 часа”, бр.5/03. 02 – 09. 02, 2006, с.14.

Градинаров, Божидар. „Промените при търговията с ДЦК”, в. „Делова седмица”, бр. 34/11-17. 09. 2006, с. 2,9.

Градинаров, Божидар. „Юридически и физически лица проверяват кредитните си досиета”, в. „Делова седмица”, бр. 45/27. 11-03. 12. 2006, с. 2,9.

Гурова, Лилия. (2006). За фактите, Лисенко и псевдонауката. Детонация, декември 2006, с.5.

Петрова, Елена. Пристрастяването на децата към интернет и видеоигрите,АБВ, бр.30,с.14.

Проданов, Васил.  Какво ще стане сега с “Атака”?, в. Труд, 21 април 2006, с. 12-14.

Проданов, Васил. България има нужда от държавници, не от скандалджии, в. Труд, 22 юли 2006 г., с. 12-13.

Проданов, Васил. Българските и европейските политици – прилики и разлики, в. Дума, 13 януари 2006 г.

Проданов, Васил. Бягства в миналото и бъдещето, в. Труд, 28 март 2006, с. 12-13.

Проданов, Васил. Вторият мандат – колкото лесен, толкова и труден, в. Труд, 3 ноември 2006, с. 12-13.

Проданов, Васил. Държава, която се храни със скандали, е обречена, в. Труд, 28 май 2006, с. 12-14.

Проданов, Васил. Защо се износват партии и лидери?, в. Труд, 3 август 20061 с. 14.

Проданов, Васил. И политиците, и демокрацията зависят от доверието, в. Труд, 8 февруари 2006, с. 12-13.

Проданов, Васил. Край боклука – имиджови комбинации, в. Труд, 4 март 2006 г., с. 12-13.

Проданов, Васил. Между две опасности, в. Труд, 1 април 2006, с. 14.

Проданов, Васил. Отвращението от политиката, в. Труд, 31 август 2006 г., с. 12-13

Проданов, Васил. Политиците и моралната криза на обществото, в. Труд, 25 ноември 2006 г., с. 12-13.

Проданов, Васил. Политическото Ватерло на десницата у нас, в. Труд, 13 септември 2006 г., с. 12-13.

Проданов, Васил. Учен и интелектуалец от европейски мащаб, в. Дума, 13 май 2006, с. 12.

Проданов, Васил. Цунами може да отвее политическия ни елит, в. Труд, 31 март 2006, с. 12-14.

Проданов, Васил.Столичният кмет се легитимира като десен политик, в. Дума, 29 юли 2005 г., с. 10.