Чети "Бъдещето на философията" в Read the book in PDF

 

Димитър Цацов

БЛЕСТЯЩИЯТ ПЕРИОД НА ФИЛОСОФИЯТА Е В БЪДЕЩЕТО!

 

Това са заключителните думи на чл. кор. дфн Васил Проданов в неговата, сравнително неголяма по обем, но със значителен евристичен потенциал монография “Бъдещето на философията”, първата на български език, съдържаща амбициозната задача да очертае релефа на водещите търсения в съвременното философско познание. На пръв поглед основната задача е продуктувана от необходимостта да се отстоява първоначалният и вътрешен патос на философията – и като любпитство и като страдание, и като висока и строга рационалност, но и като стон, идващ от дълбините на човешкото битие, защото в днешните постмодерни времена е много характерно да се говори за края на философията и да се критикува логоцентричната традиция или онто-тео-теологизма на западното философстване. За да убеди читателите, че философията е жива и че има бъдеще, но че това бъдеще ще бъде и блестящо, така както древните гърци са приели философстването като зов на битието, като необходимост, чл.кор. Васил Проданов си поставя задачата да защити екзистенциалния смисъл на философията, което означава пределна ангажираност на философската спекулативност със съвременните социални, икономически, исторически, етични, онтологични и т.н. проблеми. Значението на философското познание се проявява особена ярко именно в ситуации като днешната – наличие на кризисност и висока степен на неопределеност не само в социално-икономически аспект, но и в социално-исторически и ценностно-аксиологично. Увеличаваното на риска и засилването на комплексността като онтологичен параметър на жизнените ситуации налага именно проницателния поглед на философа. Евристичността на философскато познание се проявява в изграждането на оптимални хипотези, очертаване на ползотворни насоки на развитие, създаване на специфични теоретико-методологически схематизми, повишаващи ефективността на изследователските стратегии и повишаване възможностите на интердисциплинарния подход.

Сканирането на основните акценти в съвременните философски търсения са невъзможни без предварително да се очертаят характеристиките на философското знание в ситуация на качествени промени в геополитически и геоикономически план. Централната теза е, че глобалната хегемония води и до определено философско доминиране като се посочват различните аспекти на този процес – философска хегемония и догонващо развитие, философско превъзходство на САЩ, философски класации и йерархии, развитието на философията и отношението й с държавата, философията и гражданското общество. Очертаните пет универсални тенденции в развитието на философията днес задават една евристична координатна система, чрез която може да се определи тежестта на един или друг продукт в съвременното философско творчество. Авторът се спира на глобализацията на философията и развитието на нейната институционална структура, на регионизацията и плурализацията й, на виртуализацията и виртуалните мрежи във философията, на скандализацията и маркетизацията на философията. Анализът на съвременното състояние на философкското знание няма само познавателно значение. Авторовият акцент е върху прагматиката на подобно систематизиране – чрез посочване на тенденциите да се намерят и ефективните трендове за индивидуалните и колективни философските усилия. Дори нещо повече – те да се превърнат в свообразен метадискурс, който да имплицира координатите на значимо и незначимо, на съществено и несъществено във философското творчество. Книгата обаче не внушава, че успешното философско творчество е предварително планируемо, защото както в историческия живот и другите области на знанието, така и във философското знание, решаващо значение имат и чисто флуктуационни фактори.

Книгата е една оптимистична теория за философията и философите. Общият извод на чл.кор. Васли Проданов е, че за разлика от тезата на Хегел, че философията като совата на Минерва идва в края на определен процес и е обърната назад, тя все повече ще бъде обърната напред и заедно с комплекса от социални науки ще проиграва възможни типове бъдеще на основата на различни светогледни, нормативни, ценностни предпоставки.

Чети "Бъдещето на философията" в Read the book in PDF