Чети "Биоетика" в Read the book in PDF

 

Васил Проданов

БИОЕТИКА

ИЗДАТЕЛСТВО НАУКА И ИЗКУСТВО, СОФИЯ, 1988

 

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД 3

Първа глава. Мястото на биоетиката в съвременното научно познание. . . 9

1. Съвременната биология и социалното познание 9

2. Социобиология и етика 14

3. Възникване и състояние на биоетиката 20

4. За една марксистка биоетика 29

 

Първа част

БИОЕТИЧЕСКИ КАТЕГОРИИ

Втора глава . Биосоциални ценности и норми 43

1. Същност на биосоциалните ценности и норми 43

2. Биосоциални ценности и снемане на биологичното от социалното . . . 48

3. Исторически промени на биологичното и динамика на биосоциалните ценности и норми 51

4. Биосоциално дължимо и биосоциално съществуващо 54

5. Биосоциални ценности и социален прогрес 61

6. Аксиологическият образ на "естествената природа" на човека . . . . 65

Трета глава. Живот и смърт 71

1. Морални значения на живота 73

2. Морални значения на смъртта 85

Четвърта глава. Здраве и болест 93

1. Морални значения на здравето . 94

2. Морални значения на болестта 99

Пета глава. Биоетически измерения на свободата и необходимостта. . . .102

1. Физиология на свободата на волята 103

2. Биоетически аспекти на свободата на волята 107

 

Втора част

ОРГАНИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ И МОРАЛ

Шеста глава. Биоетически измерения на органичните потребности 111

1. Органични потребности и биосоциални норми 111

2. Основни противоречия в социалното функциониране и развитие на оргaничните потребности . . . . 116

3. Нормативноценностното регулиране на органичните потребности и отношението публичен — частен живот 123

4. Нормално (естествено), неестествено и извратено 132

Седма главa. Морални проблеми на удовлетворяване на сексуалната потребност . . . 136

248

1. Етически значимо своеобразие на сексуалната потребност 137

2. Социални корелации на морала и поведението в сексуалната сфера . . 146

Осма глава. Морални проблеми на удовлетворяване на потребността от храна 158

1. Ценностнонормативни регулатори на храненето 158

2. Традиционни и съвременни измерения на нравствената регулация на храненето 162

3. "Гладни" и "сити" култури 166

 

Трета част

НАПРАВЛЕНИЯ НА БИОЕТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Девета глава. Еволюционна етика 174

1. Еволюционна етика и антропосоциогенеза . . 174

2 Биосоциални култури и развитие на биосоциалните нормативноценностни системи 178

Десета глава. Възрастова етика 189

1. Хронологическа възраст, биологическа възраст, морал 184

2. Биоетически проблеми на детската и младежката възраст 193

3. Биоетически проблеми на старостта 199

Единадесета глава. Демографска етика 202

Дванадесета глава. Медицинска етика 214

Тринадесета глава. Екологична етика 220

1. Екологичен морал и екологична етика 220

2. Типове разбирания за екологичния морал 224

3. Някои проблеми на формирането на екологичен морал на българина 229

Четиринадесета глава. Биотехнологии и етика 283

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 240

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА 242

 

Чети "Биоетика" в Read the book in PDF