Чети "Биосоциални ценности " в Read the book in PDF

 

 

 

Васил Проданов

БИОСОЦИАЛНИ ЦЕННОСТИ

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД

1. Проблемът природа — човек — ценности 5

2. За ценностите и ценностния подход 7

3. Ценностите в природата и природата като ценност 9

4. Аксиологически аспекти на биологичното у човека 12

5. Какво ще се изследва? 16

 

 

Глава първа

БИОСОЦИАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ КАТО РЕГУЛАТОРИ

НА БИОЛОГИЧНОТО У ЧОВЕКА

1. Биосоциалните ценности и отношението биологично—социално 20

1.1. Биологичното у човека 20

1.2. Особености на биосоциалните ценности 24

1.3. Снемане на биологичното от социалното 27

1.4. Форми на снемане на биологичното от социалното 29

2. Исторически промени на биологичното и динамика на биосоциалните ценности 31

2.1. Социално-исторически способи на съществуване на биологичното 31

2 2. Биосоциалните ценности като форма на социална регламентация на определени исторически типове биологично 33

3. Биосоциално дължимо и биосоциално съществуващо 35

3.1. Биосоциално дължимо 36

3.2. Биосоциално съществуващо 41

3.3. Биосоциални ценности и социален прогрес 42

4. Аксиологическият образ на „естествената природа" на човека . . 46

4 1. Човекът като добър по природа 47

4.2. Човекът като лош по природа 48

4 3. Морално неутралната представа за „естествената природа" 49

4.4. Социалното функциониране на аксиологическия образ на „естествената природа" на човека 50

 

 

Глава втора

ОСНОВНИ ТИПОВЕ БИОСОЦИАЛНИ КУЛТУРИ

1. „Господството" на природното 55

1.1. Личната зависимост и „господството" на природното . . . . 55

1 2. Човекът като телесност 56

2. Разкъсаният" човек 61

2.1. Вещната зависимост и конфликтът биологично—социално . . 61

2.2. Дилемата биологизъм — социологизъм 63

3. Възможна ли е хармония? 66

3.1. Биосоциалното единство като характеристика на социалистическия идеал за човека 66

3.2. Абиологични тенденции в съвременния начин на живот . . . 68

 

 

Глава трета

НАСЛЕДСТВЕНОСТ И БИОСОЦИАЛНИ ЦЕННОСТИ

1. Етология и еволюционна етика 72

1.1. Животинско поведение и нравственост 72

1.2. Еволюционно-биологични фактори при възникването на морала 78

2. Кръвнородствени отношения и социални регулатори 81

2.1. Кръвнородствени отношения и ценностно-нормативни комплекси 81

2.2. Ценностни аспекти за отношението родители — деца 85

2.3. Кризата на кръвнородствените отношения 90

2.4. Кръвнородствени връзки и възпитание 92

2.5. Откритията в биологията и ценностно-нормативното регулиране на кръвнородствените отношения 94

3. Индивидуални способности и социално равенство 96

3.1. Природно неравенство, ценности, социално равенство . . . 97

3.2. Развитие на индивида и формиране на способностите . . . 100

3.3. Индивидуални способности и противоречия 104

3 4. Социалистическият хуманизъм и развитието на индивидуалните способности 109

3.5. Социалната ценност на таланта и неговото възпитание . . 112

3.6. За „способностите-средства" и индивидуалните норми на интензификация на труда 114

3.7. Новият икономически подход и усъвършенствуването на политическата система на социализма като предпоставки за развитието и реализацията на индивидуалните способности на човека 116

3.8. Природни различия, социални възможности за развитието на личността, „меритокрация" 121

3.9. Две положения на Кант и няколко извода 124

4. Генна инженерия и евгеника 126

4.1. Аксиологическите предизвикателства на генетиката . . . . 126

4.2. Наследствени болести и морални ценности 128

4.3. Проблемите на генетиката в обикновеното съзнание и поведението на личността 131

4.4. Негативна и позитивна евгеника 132

4.5. Ценностни проблеми на клонирането 137

4.6. Морално регулиране на генетичните изследвания 138

 

 

Глава четвърта

ФИЗИОЛОГИЯ И ЕТИКА НА СВОБОДНАТА ВОЛЯ

1. Мозъчна дейност и ценностни аспекти на човешкото поведение 142

1.1. Опозициите удоволствие—страдание и добро—зло… 143

1.2. Особености на връзката между мозъчната дейност и ценностните аспекти на човешкото поведение…144

2. Темперамент и морал 148

2.1. Темпераментът като фактор в моралното поведение на човека 148

2.2. Ценностно-нормативното регулиране на нервнофизиологичните характеристики на индивида 152

3. Фармакологията и модификацията на човешкото поведение 157

3.1. Предизвикателствата на фармакологията към етиката 157

3.2. Фармакологията и съвременният начин на живот 159

3.3 Модификацията на човешкото поведение 161

4. Свободната воля като средство за снемане на биологичното от социалното..162

4.1. Свободната воля и човешкият организъм 162

4.2. Физиология на свободната воля 163

4.3 Два аспекта на свободната воля 167

4.4. Квантификация на свободната воля 169

 

Чети "Биосоциални ценности " в Read the book in PDF