Чети "Етиката и ценността в човешкия живот" в Read the book in PDF

 

Васил Проданов

ЕТИКАТА И ЦЕННОСТТА НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ, С., Народна младеж, 1986

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Увод 5

Биологично съществуване и ценност на човешкия живот 9

Ценностна йерархия на живота и ценност на биологичното съществуване 10

Същност и равнища на живота 10

Ценностна йерархия на живота 13

Етическа типология на смъртта 37

 

Нормата „не убивай”

Морални граници на нормата „не убивай" 47

Родови (племенни) граници на нормата „не убивай" 50

Съсловната и религиозна общност като морална граница на нормата „не убивай" 51

Човечеството като морална и юридическа граница на нормата „не убивай" 53

Морални дилеми от типа „човешки живот - полза" и „човешки живот - човешки живот" 57

Дилеми от типа „човешки живот — полза"

Дилема на стария мандарин 58

Дилеми от типа „човешки живот — човешки живот" 60

Аксиологически аргументи „за" и „против" смъртното наказание 65

Принципът на „по малкото зло" и убийството по време на война 71

Аксиологически аргументи „за" и „против" самоубийството 86

Етически граници на понятието за самоубийството 87

Аксиологически аргументи против самоубийството 93

Аксиологически аргументи за самоубийството 99

Индивидът и обществото като ценности и моралната оценка на самоубийството 105

Етически аргументи „за" и „против" евтаназията 110

 

Демографска етика 123

Моралните ценности и раждаемостта 124

Основни типове репродуктивен морал 126

Етика и демографска политика 136

Морален ли е абортът? 141

Морални проблеми на оплождането „ин витро" 159

 

Здравето като аксиологическо явление 165

Мястото на здравето като ценност в различните епохи 168

Три възможни равнища на аксиологическо определение на здравето 170

Здравето като ценност в индивидуалното съзнание и поведение 174

Здравето като норма 176

Здравето като принуда 179

Здравето като право 181

Личната отговорност за здравето 184

Психично здраве и морална норма 193

 

Болестта като аксиологическо явление 204

Начин на живот и ценностна йерархия на болестите 205

Физическа болка, ценности и социален контрол 209

Болестта като социална роля 214

Болест, физическа болка, нравствени ценности 216

Болестта като личен проблем 225

Социокултурни възприятия на болестта 226

 

Медицинската етика и човешкият живот 232

Медицинска етика и медицински кодекси 232

Промени в медицинската етика днес 240

Ценността на човешкия живот и моралът на експериментите с хора 247

Морални проблеми при присаждането на органи 254

 

 

Чети "Етиката и ценността в човешкия живот" в Read the book in PDF